မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္ပမွဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား Quarantine ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း( သင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္ႏွင့္သင္တန္းခန္းမမ်ား ) ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊သုဝဏၰဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း( သင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္၊စာသင္ခန္းမႏွင့္အားကစားခန္းမ မ်ား)အား ၊ျပည္ပမွျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို Quarantine ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္‌ေရးအတြက္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။


Page 1 of 31