ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ အျမန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါရန္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Wednesday, 20 September 2017 00:00
Rate this item
(2 votes)

ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ADB ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢၢၢၢၢၢၢၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနပါသည္ -

(၁) ဦးလွာကေပၚ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၂) ဦး၀င္းၾကည္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၃) ေဒၚေထြးၾကည္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၄) ဦးေစာေဒြးေအာင္ ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၅) ဦးေအာင္ေမႊး(လွသိန္း) ခရဲကမ္းနားရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၆) ေဒၚနီနီေထြး က်ံဳေစာင့္ရြာ ဘားအံျမိဳ႕နယ္
(၇) ဦးေရႊျမင့္ က်ံဳဒိုး ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္
(၈) ဦးကိုကိုၾကီး တံတားက်ိဳးရြာ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါပုဂၢၢၢၢၢၢၢၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အိႏၵဳေကာ့ကရိတ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း၏ Hotline ဖုန္း ၀၉-၇၇၀၀၀၆၃၈၀ သို႔ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဘားအံခရိုင္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ ရံုးမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုး လာေရာက္ဆက္သြယ္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

အိႏၵဳေကာ့ကရိတ္လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း
စီမံကိန္းၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔(PMU)

Read 7848 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္