ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္မွ ထုတ္ေပးထားေသာ Free Card မ်ားကို အတုအပျပဳလုပ္၍ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ ေၾကညာခ်က္

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Thursday, 28 June 2018 00:00
Rate this item
(1 Vote)