ပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ အမည္မည္းစာရင္း (Black List)အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုမၼဏီမ်ား

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Wednesday, 24 April 2019 00:00
Rate this item
(1 Vote)

ေအာက္ေဖၚျပပါ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ပူးတြဲပါ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ အမည္မည္းစာရင္း (Black List)အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ 
Read 2907 times