ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း(အၿငိမ္းစား) အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနရာခ်ထားေရး

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 20 January 2020 00:00
Rate this item
(0 votes)

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာႏွင္‌့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးဦးစီးေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင္‌့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင္‌့ ရတနာမၪၨဴလမ္း အၾကားရွိ ေျမဧရိယာ(၃၂)ဧကေပၚတြင္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေငြလုံးေငြရင္း ခြင္‌့ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ (၁၂)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ အေဆာက္အဦ(၅)လုံး အခန္းေပါင္း(၃၀၀) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ အၿငိမ္းစားယူၿပီးသည့္ အမႈထမ္းဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ပူးတြဲ(က)ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္‌့ ကိုက္ညီသူမ်ားကို အငွားခ်ထားေပးေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အၿငိမ္းစား အငွားအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ပူးတြဲ(ခ)ပါ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ျဖည္‌့စြက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မွတဆင္‌့ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အခန္းေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင္‌့အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ႐ုံးအမွတ္(၄၀) ၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၃၁-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ အခန္းေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ သို႔ ေပးပို႔လာသည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ ထံ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ေနထိုင္ခြင္‌့ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္ ။


 

Read 1011 times Last modified on Monday, 20 January 2020 04:54