ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ ေခၚယူစာ Request for Proposal RFP ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Wednesday, 05 February 2020 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရပုဂၢလိကမိတ္ဖက္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အစိုးရပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ Public Private Partnership (PPP) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း Yangon Elevated Expressway ၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာေခၚယူစာ Request For Proposal (RFP)ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အႀကိဳအရည္အခ်င္းစစ္ Request For Qualification (RFQ) ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား (Prequalified Bidders)အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ စီမံကိန္း အဆိုျပဳလႊာကို တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္အတူ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းလႊာမ်ား (Technical and Financial Proplsal) ကို ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အိတ္ပိတ္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းလႊာမ်ားကို ကနဦး စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းလႊာမ်ားကိုမူ ခ်ိတ္ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆိုတင္သြင္းလႊာမ်ားကို နည္းပညာအဆိုျပဳလႊာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာ မေအာင္ျမင္သူမ်ား အား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳဘဲ ေလွ်ာက္ထားသူထံ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား စိစစ္အမွတ္ေပးေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ပထမပတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လ်ာထားၿပီး စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ကာလကို (၃ ႏွစ္ ၆ လ) လ်ာထား သတ္မွတ္ထားပါသည္။

အရွည္ (၂၇.၅)ကီလိုမီတာခန႔္ရွိေသာ ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း စီမံကိန္းအပိုင္း(၁) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးစီမံကိန္း တစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး စီမံကိန္း၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ ေစရန္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑တြင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ Foreign Direct Investment (FDI) ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစီမံကိန္းသည္ (PPP)အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပထမဆုံးစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ စံနမူနာ စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္း စီမံကိန္းအပိုင္း(၂)အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ Request for Expression of Interest REOI ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေခၚယူႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ပါသည္။


 

Read 835 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္