ယေန႔(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဝန္ႀကီး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ ဂ်ိဳင္း(ေကာ့ကရိတ္) ပြန္တြန္းတံတား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနအား ျကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ယေန႔ မွစ၍ အဆိုပါ ပြန္တြန္းတံတားေပၚတြင္ ၁၃ တန္ႏွင့္အထက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား (၂၄)နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။


ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔
နံနက္(၀၈:၃၀)နာရီမွ စတင္၍
ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံ - အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္း ၊
ဂ်ဳိင္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ
ဂ်ိဳင္း ပြန္တြန္း တံတားေပၚမွ
ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္
ဂ်ဳိင္းျမစ္ ေရႀကီးၿပီး ကမ္းႏွစ္ဘက္ ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္
(၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂ်ဳိင္း ပြန္တြန္းတံတား ျဖတ္သန္းခြင့္အား
ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန ၏ ျကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ကုန္ကားႀကီးမ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


Page 9 of 25