သံလြင္တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဘက္ ေရေက်ာ္ေနေသာ ေနရာသည္ ေရအနည္းငယ္ ေလ်ာ႔က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၆) ဘီးကားႏွင့္အထက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ငယ္မ်ား  ျဖတ္သန္း၍ မရနိုင္ေသးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

(၁-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


သံလြင္(ဘားအံ)တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေရအနက္ (၄)ေပခန္႔ ျမင့္တက္ေနပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာ၍ မရပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။

ဘားအံ - သထံု - ဘားအံ သို႔ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ပတ္၍ အိႏၵဳ - ဇာသျပင္ လမ္းအတိုင္း သြားမွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 26 of 35

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္