ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနား

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Amata Asia Myanmar Limited တို့အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့အၾကား ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Kempinski Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံ Amata Corporation တို့ ပူးေပါင္း၍ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ့သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ့နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ စက္မွုဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း(၃၃၀၀၀)အထိ ဖန္တီးေပးနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အခြန္အခမ်ားလည္း တိုးပြားရရွိေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို့အျပင္ စက္မွုဇုန္အတြင္းသို့ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံရဲ့ စက္မွုက႑၊ နိုင္ငံျခား ပို့ကုန္က႑၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး လူမွု၊ စီးပြားဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ၎ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ လၽွပ္စစ္၊ စက္မွုလက္မွုႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Amata Corporation Public Company Limited မွ အမွုေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၅။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ့ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ Amata Corporation Public Company Limited ႏွင့္ Yangon Amata Smart and Eco City Limited တို့မွ တာဝန္ရွိသူတို့က Yangon Amata Smart and Eco City စီမံကိန္းအတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


Page 1 of 6

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္