ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမွ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သံေခ်ာင္းလုံးအ႐ြယ္စုံ (၈၁၁၂)မက္ထရစ္တန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚဆိုဝယ္ယူမႈ အေျခအေန

Rate this item
(1 Vote)

- သံေခ်ာင္းလုံးအ႐ြယ္စုံ (၈၁၁၂)မက္ထရစ္တန္အား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚဆိုဝယ္ယူရန္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ (၂၄-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၂၅-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန Website တြင္ (၂၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး တင္ဒါေဖာင္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

- (၄-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ သံေခ်ာင္းလုံး နမူနာမ်ားကို လက္ခံ၍ တင္ဒါတင္သြင္းမႈ ပိတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ တင္ဒါပုံစံမ်ားအား ကုမၸဏီ(၁၃)ခုမွ ဝယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။

- (၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ သံေခ်ာင္းလုံး နမူနာမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အရည္အေသြးစမ္းသပ္ခ်က္ Test Result မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး (၁၇-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တင္ဒါေကာ္မတီ၊ တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ၾကမ္းခင္းေစ်း တြက္ခ်က္ေရးေကာ္မတီ၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ လက္ခံေရးေကာ္မတီ မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

- (၂၄-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါက်င္းပရာ တင္ဒါပုံစံဝယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီ(၁၃)ခု အနက္မွ ကုမၸဏီ(၇)ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။

- သံေခ်ာင္းနမူနာ အရည္အေသြးစမ္းသပ္ခ်က္၊ တင္သြင္းသည့္ေစ်းႏႈန္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ ေကာ္မတီ စစ္ေဆးခ်က္တို႔အရ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သံေခ်ာင္းလုံးအ႐ြယ္စုံ တင္သြင္းျခင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါအား Steel King Co; Ltd မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

- (၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ Steel King Co; Ltd ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ (၈-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တံတားေလး သိုေလွာင္ဝန္းသို႔ ပစၥည္းမ်ား စတင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး (၁၄-၁၁-၂၀၁၉ )ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဘဏ္အာမခံ (Performance Bank Guarantee) တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

- (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ သံေခ်ာင္းလုံးအ႐ြယ္စုံ (၂၈၀၀)မက္ထရစ္တန္ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး တင္ဒါေခၚဆို ဝယ္ယူထားသည့္ သံေခ်ာင္းလုံးအ႐ြယ္စုံ (၈၁၁၂)မက္ထရစ္တန္ကို (၅-၁-၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးသြင္းရပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Read 998 times Last modified on Monday, 09 December 2019 04:38

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္