၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


Page 11 of 14

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း