တံတားဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

Rate this item
(0 votes)

တံတားဦးစီးဌာန

ဌာနသမိုင္း

၁။ တံတားဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၅) သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အရ (၁-၄-၂၀၁၅)ေန႔တြင္ အရာထမ္း(၃၅၂) ၊ အမႈထမ္း(၁၅၇၈) ၊ စုစုေပါင္း(၁၉၃၀)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ၊ တံတားဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈက႑ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ တံတားမ်ားအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္း ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

၃။  ႏွစ္ရွည္ပင္မစီမံကိန္းအရ အဓိကပင္မအသက္ေသြးေၾကာလမ္းမႀကီးကြန္ယက္ႏွင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး ကြန္ယက္တို႔တြင္ပါဝင္ေသာတံတားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ား ေပၚရွိ တံတားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

၄။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲက်န္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ားေပၚရွိ တံတားမ်ားအားအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိကလိုအပ္ေနေသာတံတားမ်ားအား လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပးျခင္း။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၆။ တံတားဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) တံတားဦးစီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

( ခ) ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ကာလတို၊ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဂ) ေဆာင္႐ြက္ဆဲ တံတားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသေဘာတူခ်မွတ္ေသာတံတားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ကုန္က်စရိတ္မွ်တစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဃ)အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ရွိ တံတားသစ္မ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။

(င) တည္ေဆာက္ၿပီး ယာယီတံတားမ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္း တံတားမ်ား အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ျခင္း။

(စ) တည္ေဆာက္ၿပီး တံတားႀကီး/တံတားငယ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တံတားအထူးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေစျခင္း။

(ဆ) ရာသီဥတုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားမ်ားအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဇ) တံတားမ်ား သက္တမ္းတိုးျမႇင့္လာေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သုေတသနႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

 

Read 3438 times Last modified on Wednesday, 11 September 2019 06:13

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.