ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ရည္မွန္းခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Rate this item
(0 votes)
မူဝါဒ

ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္
  • ေက်းလက္လမ္း၊တံတားမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေက်းလက္ထုတ္ကုန္မ်ားကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေဈးကြက္သို႔ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိေရး၊
  • ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေက်းလက္လမ္း ကြန္ယက္မ်ားအသုံးျပဳ၍ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေရး၊
  • အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး၊
  • ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိေက်း႐ြာမ်ား အားလုံး(၈၀%)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ၏
  • (၉၀%)အေပၚရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာေက်းလက္လမ္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွစ္စဥ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊
ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား(၃၀၀၀)ဦးျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ဦးစီးဌာန၌ဌာနခြဲ(၁၃)ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဌာနခြဲ(၁၃)ခြဲမွာ

(က) အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သင္တန္းဌာနခြဲ

( ခ) ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

( ဂ) ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဥပေဒဌာနခြဲ

(ဃ) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာဌာနခြဲ

( င) စက္မႈဌာနခြဲ

( စ) စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ကိန္းဂဏာန္းဌာနခြဲ

(ဆ) သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ

( ဇ) စီမံကိန္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဌာနခြဲ

(ဈ) ဒီဇိုင္းႏွင့္ပုံထုတ္ဌာနခြဲ

(ည) လမ္းတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဋ) တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

( ဌ) ျဖည့္တင္းေရးဌာနခြဲ

( ဍ) လမ္းတံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

(က) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ Good Governance, Clean Government မူဝါဒမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Regulatory Body အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ခ) ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( ဂ) အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

(ဃ) ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္း (Standard Specification) မ်ား၊ Rules & Regulations မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း၊ လမ္းအူေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းလႊာဒီဇိုင္းမ်ား ပုံစံထုတ္ျခင္း၊

( င) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွစီမံခန႔္ခြဲေသာ ေက်းလက္လမ္း ေပၚရွိ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 

အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး ရန္ပုံေငြမ်ား လ်ာထားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

( စ) ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမိုင္စာရင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳစုေပးျခင္း၊

(ဆ) ေက်းလက္လမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပုတ္ျပတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းဝယ္ယူျဖန႔္ျဖဴးေရးမ်ားကိုလည္း Open Tender ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊

( ဇ) လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္၍ တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

 

Read 4574 times Last modified on Wednesday, 11 September 2019 08:53

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.