အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Rate this item
(1 Vote)
ဌာနသမိုင္း

(က)  ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းဦးစီးဌာန(၃)ခုျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-

(၁) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန

(၂) လမ္းဦးစီးဌာန

(၃) တံတားဦးစီးဌာန

(ခ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)မွ အရာထမ္း (၂၈၆)၊ အမႈထမ္း(၂၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း (၂၂၈၆)ျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)  အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ တည္ေနရာမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒ (Policy)

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေရး။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေပးေရး။

(ဂ) အေဆာက္အအုံအတြင္း ေနထိုင္အသုံးျပဳသူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်၍ အသုံးျပဳမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစေရး။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Objectives)

(က) အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။

(ခ)  ေဆာက္လုပ္မႈက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ိုက္အဖြဲ႕မ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား)  အားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စည္းကမ္းတက်ရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ရန္။

(ဂ)  ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ အကဲျဖတ္၍ မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္း။

(ဃ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္။

(င)  ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ စီမံကိန္းတန္ဘိုးမ်ားကို ေဒသအလိုက္ မွန္ကန္မႈ ရွိေစေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(စ) အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး  (Stake Holder)အားလုံး သိရွိ အသုံးျပဳျဖန္႔ေဝေပးရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Mission)

(က) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(ေငြလုံးေငြရင္း)၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ခ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(ဂ) အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနသို႔ အပ္ႏွံေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္။

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဆာက္အအုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ ေပၚထြက္ လာေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

(င) အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

 

Read 3965 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.