၁။ လမ္းဦးစီးဌာနသမိုင္း

၁၈၈၆ ခုႏွစ္၌ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန Public Works Department(P.W.D) ကိုတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ရာလမ္းတံတားဌာန၊ အေဆာက္အဦဌာန၊ အိုးအိမ္ဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းဌာန၊ ေရလမ္းထိန္း သိမ္းေရးဌာနတို႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းတံတားဌာန၊ အေဆာက္အဦဌာနႏွင့္ အိုးအိမ္ဌာနတို႔ကို ဒိုင္အာခီအစိုးရမွ လႊဲယူခဲ့ၿပီးဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ေရလမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနတို႔ ခြဲထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ သည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ြာစည္ပင္ေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း၍ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းဌာနမွ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊဲယူၿပီးျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနကို၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္း ဌာန (Highways Department) ဟုအမည္မွည့္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္းဌာန (Highways Department)အား အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားလက္ေအာက္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန (၂၁)ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း(Public Works Corporation)အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ တြင္ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (Construction Corporation) အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအား ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (Public Works) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔ တြင္ " ျပည္သူ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း"ကို လမ္းဦးစီးဌာန၊တံတားဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန(၃)ခု ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္/ရည္မွန္းခ်က္

(က) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ားကိုအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္(Open Tender) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္  အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေစရန္ပညာေပးမႈ၊ အေရးယူမႈ မ်ားကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားရန္။

(ခ) ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာရပ္ (IT)ျဖင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္။

(ဂ) ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ (p.p.p (Public Private Partenership) အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ ေဖာက္လုပ္ျပဳျပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (B.O.T)     (Build,Operate and Transfer) စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးျခင္း၊ အတတ္ ပညာပိုင္းအကူအညီေပးျခင္း၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသြားရန္။

(ဃ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ A.D.B (Asia Development Bank)  ကမာၻ႔ဘဏ္(World Bank) ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အေထာက္ အပံ့( Grant Aid ) ေခ်းေငြ(Loan) မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

(င) ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာNational Transport Master Plan  ႏွင့္ KOICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ Master Plan for Arterial Road Network Development in Myanmar  တို႔ကိုအေျခခံ၍  လမ္းဦးစီးဌာနမွ ေရးဆြဲ ထားေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း (Master Plan)အရ အဓိကေသြးေၾကာ လမ္းမႀကီးကြန္ ယက္ (Main Arterial Road Network)အျမန္လမ္းမႀကီးကြန္ယက္ 6 Package ၊တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား (National Highways) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မည့္လမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ားအား (၇)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္(Asphalt Concrete) လမ္းအဆင့္ေရာက္ရွိရန္။

(စ) ေဆာက္႐ြက္ဆဲက်န္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ားအားASEAN Class III(5.5)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း/ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ေရာက္ရွိရန္။

၃။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား
  • လမ္းအေျခအေနစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
  • ယာဥ္သြားလာမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
  • တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၅၀၀၁)အထက္ေက်ာ္သည့္ လမ္းမ်ားအား (၂၂)မီတာအက်ယ္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၂၀၀၁ မွ ၅၀၀၀)အတြင္းရွိလမ္းမ်ားအား (၁၄)မီတာ အက်ယ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၅၀၁ မွ ၂၀၀၀) အတြင္းရွိ လမ္းမ်ား အား (၇)မီတာအက်ယ္ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္။
  • တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ကမာၻ႔အဆင့္မီနည္းပညာမ်ားတတ္ကြၽမ္း
  • ေစရန္။
  • ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ P.P.P(Public Private Partnership) အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

 

၄။ ဖြဲ႕စည္းပုံ

လမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အရာထမ္း (၈၇၅)ဦး၊ အမႈထမ္း(၇၀၈၆)ဦးစုစုေပါင္း(၇၉၆၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အရာထမ္း(၆၅၁)ဦး၊ အမႈထမ္း(၄၈၉၀)ဦးျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 


တံတားဦးစီးဌာန

ဌာနသမိုင္း

၁။ တံတားဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၅) သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အရ (၁-၄-၂၀၁၅)ေန႔တြင္ အရာထမ္း(၃၅၂) ၊ အမႈထမ္း(၁၅၇၈) ၊ စုစုေပါင္း(၁၉၃၀)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ၊ တံတားဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈက႑ လုံၿခဳံေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ တံတားမ်ားအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္း ၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

၃။  ႏွစ္ရွည္ပင္မစီမံကိန္းအရ အဓိကပင္မအသက္ေသြးေၾကာလမ္းမႀကီးကြန္ယက္ႏွင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး ကြန္ယက္တို႔တြင္ပါဝင္ေသာတံတားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ား ေပၚရွိ တံတားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

၄။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲက်န္ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ားေပၚရွိ တံတားမ်ားအားအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓိကလိုအပ္ေနေသာတံတားမ်ားအား လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပးျခင္း။

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၆။ တံတားဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) တံတားဦးစီးဌာနကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

( ခ) ႏိုင္ငံပိုင္အခန္းက႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ကာလတို၊ကာလရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဂ) ေဆာင္႐ြက္ဆဲ တံတားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လ်ာထားခ်က္ႏွင့္အညီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသေဘာတူခ်မွတ္ေသာတံတားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ကုန္က်စရိတ္မွ်တစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဃ)အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ရွိ တံတားသစ္မ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။

(င) တည္ေဆာက္ၿပီး ယာယီတံတားမ်ားအား လမ္းအက်ယ္အလိုက္ အၿမဲတမ္း တံတားမ်ား အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ျခင္း။

(စ) တည္ေဆာက္ၿပီး တံတားႀကီး/တံတားငယ္မ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ တံတားအထူးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ တံတားထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေစျခင္း။

(ဆ) ရာသီဥတုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ က်ိဳးက်ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားမ်ားအား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

(ဇ) တံတားမ်ား သက္တမ္းတိုးျမႇင့္လာေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သုေတသနႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

 


Page 2 of 3