ၿမိို႔ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသမိုင္း

1872 ခုႏွစ္တြင္ ေျမငွားခ်ထားျခင္း(ဂရန္)စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ “ရန္ကုန္ျမဴနီစပါယ္” (Rangoon Municipal) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

1921 ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပေျမေနရာစီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ ယူ၍ “ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ” (Rangoon Development Trust – RDT) ဟု ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ “ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ၿမိဳ႕႐ြာစည္ပင္ေရး ” (National Housing and Town and Country Development Board- NHDB) အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕မွ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကို သိမ္းသြင္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ပထမဦးစြာ အိုးအိမ္အဖြဲ႕ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တဖန္ အိုးအိမ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဟု လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ “ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ” (Housing Department) ဟု လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အိမ္ရာက႑သစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ “ ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ” (Department of Houman Settlement and Housing Development) အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ “ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ” (Department of Urban and Housing Development) အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ရန္။  
  • ျပည္သူလူထုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္အိမ္ရာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္။
ရည္မွန္းခ်က္
  • ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမည့္ ၿမိဳ႕ျပကြန္ယက္ စနစ္ထူေထာင္ ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပ္မတ္ရန္။
  • ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားအားလုံးကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း မ်ားကို ပင္မစီမံကိန္းႏွင့္ အညီ တစ္ဆင့္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
  • အမ်ိဳးသားအိမ္ရာ မူဝါဒေရးဆြဲျပဳစုႏိုင္ေရးႏွင့္ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၊ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ၊ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍ ျပည္သူလူထု၏ အိုးအိမ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္။
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

၁။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာမူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္း၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၂။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (Spatial Development Plan) ႏွင့္ ေဒသႏၲရဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္ႏြယ္သည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲရန္။

 ၃။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားခ်မွတ္၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသစီမံကိန္းမ်ား ၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ ။

၄။ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ အဆိုျပဳသည့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ညီၫႊတ္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း ၊  အကဲျဖတ္ျခင္း ၊  အႀကဳံျပဳျခင္း ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္။

၅။ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္ အကူျပဳမည့္ဥပေဒ ၊ စည္းမ်ဥ္း ၊ စည္းကမ္း ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လက္စြဲမ်ားျပဳစု ျဖန္႔ေဝရန္။

၆။ အမ်ိဳးသားအဆင့္အိမ္ရာက႑ေငြေၾကးစနစ္ (National Housing Finance Mechanism)  မ်ားအား ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္။

၇။အမ်ိဳးသားအိမ္ရာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္။

၈။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရပိုင္ေျမ ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရန္ေျမ ၊ ျပည္သူ႔အိမ္ရာႏွင့္ အေဆာက္အဦ မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေစရန္  စီမံခန္႔ခြဲၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။

၉။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရရရွိေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး (Water Supply and Sanitation) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း     စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္ႏြယ္သည့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၀။ လႊတ္ေတာ္ ၊ အိမ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနအိမ္ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရန္ ၊ စရိတ္ႏွင့္အေဆာင္အေယာင္ကိစၥရပ္မ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

၁၁။ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား (Urban Heritage conservation Management Plan ) ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၂။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (Sustainable Development) အတြက္ဆက္ႏြယ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာပညာရွင္ ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၃။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၄။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၅။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာက႑ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း ၊ အႀကံျပဳျခင္း ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရန္။

၁၆။ ႏိုင္ငံသားမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအမံမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရန္။

၁၇။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ သီးျခားတာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္။

 

 

 


Page 3 of 3