ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ GIS Data Infrastructure ေဆာင္ရြက္ျခင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၄-၄-၂၀၁၉)ရက္၊ နံနက္ (၁၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး ၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ e-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အခု ဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခန႔္ခြဲတဲ့ လမ္းကြန္ယက္မ်ားနဲ႔ တံတားမ်ားစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို Digital စနစ္ကို အသုံးျပဳတဲ့ ေျမျပင္သတင္း အခ်က္အလက္ (GIS)နည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး Data Infrastructure အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနမ်ားက သင္တန္းသားမ်ားကို ေခၚယူၿပီး သင္ၾကားေပးတဲ့ ပထမဆုံးသင္တန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း e-Government စနစ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ Enterprise GIS စနစ္လည္း အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ ဝန္ႀကီးဌာန စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို GIS စနစ္ အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ Monitoring and Management လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းလ်ာထားျခင္း သာမက Design နဲ႔ 3D Model မ်ား ၊ BIM စနစ္မ်ား ၊ Analyse လုပ္ငန္းမ်ားကို GIS Infrastructure ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာမွာလည္း GIS စနစ္ကို National Level အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္းေပါင္းစပ္ အသုံးခ်မႈေတြ (NSDI – National Spatial Data Infrastructure ) နဲ႔ Regional Level ဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္အသုံးခ်မႈေတြ (SDI – Spatial Data Infrastructure ) လုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျမျပင္မွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို တိုက္ရိုက္ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိသလို မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အက်ိဳးထူးမ်ားကိုလည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ဒါ့အျပင္ ဆက္စပ္ဌာနအခ်င္းခ်င္း မၽွေဝသင့္သည့္ GIS Data Infrastructure ေတြကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္လည္း Project Conflict ျဖစ္ျခင္း ၊ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထိေရာက္စြာ ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္နိုင္ျခင္းစတဲ့ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဦးစီးဌာနအလိုက္ GIS စနစ္ သုံးစြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေပမဲ့ အဓိကအားျဖင့္ Project Area အလိုက္ ေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း ၊ Survey ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔ တည္ေနရာမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါေၾကာင္း ၊ တိုးတက္လာတဲ့ ICT နည္းပညာေၾကာင့္ GIS စနစ္ဟာလည္း User တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အသုံးျပဳသည့္ စနစ္မွ GIS Server မ်ား ထူေထာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစည္း ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳသည့္စနစ္သို႔ ဆန္းသစ္လာခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ အဲဒီ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း သာမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စလို႔ ဌာနပိုင္ Enterprise GIS စနစ္ဘက္သို႔ စတင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ယခုလို ကူးေျပာင္းရာမွာ လိုအပ္တဲ့ Enterprise GIS Server စနစ္ေတြ ၊ Physical Server ေတြနဲ႔ Data Collector ေတြကို စုစည္းနိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ အဓိက အက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ Human Resources အတြက္ ဌာနတြင္းသင္တန္း (၃) ႀကိမ္နဲ႔ ျပည္ပသင္တန္း (၂) ႀကိမ္ ေစလႊတ္ကာ ႐ုံးခ်ဳပ္က သင္တန္းသားမ်ားကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီး Pilot Project မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Enterprise GIS စနစ္နဲ႔ လမ္းကြန္ယက္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ရန္နဲ႔ SMART City စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ၊ အနာဂတ္မွာေဆာင္ရြက္ရမဲ့ စီမံကိန္းမ်ား ရဲ့ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေျခအေန (Progress) မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ GIS စနစ္မွေန၍ တိုက္ရိုက္စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ဖို႔စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အဓိကအေျခခံက်တဲ့ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ လမ္းကြန္ယက္ေတြကို GIS စနစ္ေပၚသို႔ Accuracy တိက်စြာ ထည့္သြင္းနိုင္ေရးကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုသင္တန္းကို တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ (၄)ခုက သင္တန္းသား (၆၂) ဦးနဲ႔ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ၊ ေနာက္ပိုင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ GIS စနစ္ ဟာ Satellite Map ၊ Terrain Map ၊ Transportation Map စတဲ့ Map Layer မ်ားကို အေျခခံၿပီး သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္သလို ဌာနရဲ့ Enterprise GIS စနစ္မွာပါဝင္တဲ့ GIS Portal စနစ္ ၊ Dashboard မ်ားနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္ေတြကိုပါ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ GPS Data Collector မ်ားအသုံးျပဳကာ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ႔ လြယ္ကူထိေရာက္တဲ့ နည္းပညာ သစ္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ သင္ယူေလ့လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္ ။
ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးမွ e-Government အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၊ CIO ဦးရန္ေနာင္ က Enterprise GIS ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္ ။
ဖြင့္လွစ္သည့္ GIS Data Infrastructure ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းသည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ (၇၅) ဦး တက္ေရာက္ကာ သင္တန္း ကာလမွာ ရက္သတၱ(၂)ပါတ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖၚျပပါ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ပူးတြဲပါ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားမွ အမည္မည္းစာရင္း (Black List)အျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုမၼဏီမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႕(၂)က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရံုး လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၈-၄-၂၀၁၉)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၂-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ျမင္းကဆိပ္ - ေျမာင္းျမ လမ္းကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တံတားဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လင္း က အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ ပမၼဝတီ ႀကိဳးတံတား (ျမင္းကဆိပ္) ၾကံ့ခုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနနွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နွင့္အဖြဲ႔သည္ ဝါးခယ္မ - မရမ္းေခ်ာင္ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚတြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ႀကိဳးတံတား အနီး တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနနွင့္ ပက္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေပၚ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ မျပတ္ေတာက္ေစေရး လက္ရွိႀကိဳးတံတား အား ခံႏိုင္ဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီး ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားကို ဇက္ေရယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳရန္ မွာၾကားပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚတြင္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁၅) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ဝါးခယ္မ ႀကိဳးတံတား ၏ ပင္မတံတားႀကိဳးဆိုင္းမ်ား၊ ႀကမ္းခင္းေဘလီမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေရလယ္ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သံဆင္ျခင္း၊ Stand Pipe ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပန္းတေနာ္ - ေရႊေလာင္း - ဝါးခယ္မ လမ္းေပၚရွိ ေရႊေလာင္းတံတား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဘိုကေလး - ေမာ္လျမိဳင္ကၽြန္း - က်ံဳမေငး - ဝါးခယ္မ - ေျမာင္းျမ လမ္းေပၚရွိ ကၽြန္းျပႆဒ္ တံတား၊ ေစာ္ကဲ တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ လမ္းကြန္ယက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းဝင္ နာဂစ္လမ္းမ်ား အေျခအေနကို လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က တံတားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


ေျမာင္းျမတံတားအသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား (၁-၄-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေျမာင္းျမ တံတား ဖြင့္ပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၃၁-၃-၂၀၁၉)


လမ္းဦးစီးဌာန၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးနွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္/ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ (၈-၄-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔မွ စတင္၍ အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္နွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္းမႈဌာန၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးနွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အမွတ္(၃)လမ္းဆံုတိုးလ္ဂိတ္၊ ေနျပည္ေတာ္ စီလမ္းဆံု တိုးလ္ဂိတ္၊ စကားအင္း တိုးလ္ဂိတ္ တို႔တြင္ အျမန္လမ္း အသံုးျပဳယာဥ္မ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈမ်ားအား ပူးေပါင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အျမန္လမ္းမႀကီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးနွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔


ထိုင္း - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း က ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ အေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း နွင့္ တံတားဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။ (၁၈-၃-၂၀၁၉)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ADB ေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ မၾကာမီတြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ထိုင္း - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၂) အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ (၁၇-၃-၂၀၁၉)


Page 1 of 24