ယေန႔နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ၊ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေလးေထာင့္ကန္ေက်းရြာအနီး ေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ဧကေပၚတြင္ Yangon Amata Smart & Eco City စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd တို႔၏ စီမံကိန္း Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ Amata Corporation Public Co,.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)


ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္အၿပိဳင္ နံေဘးတြင္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁)စင္းကို အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန က လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ ယာယီေဘလီတံတား ကို ျဖဳတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း၏ က်ိဳးသြားသည့္ သံကူကြန္ကရစ္ ယက္မမ်ား (RC Girder) အစားထိုးျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားတိုင္မ်ား (RC Pier and RC Top Beam) အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ တံတားတစ္စင္း ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္(၁)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မူလ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း(၁)စင္းအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးပါက ႏွစ္လမ္းသြား တံတား(၂)စင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး - မူဆယ္ လမ္းမႀကီးေပၚ ဂုတ္တြင္း တြင္ အသြား/အျပန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ (၄)လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား အျဖစ္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္းျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


(၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁၃:၀၀)အခ်ိန္မွ စတင္၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚတြင္ အိမ္စီးကား၊ ကုန္ကား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) မ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (၂၀-၂၂ ဘီး)တြဲကားမ်ားကိုလည္း (၃၆)တန္ အတြင္း တင္ေဆာင္လာပါက ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္)ေက်ာ္သည့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ကုန္အေလးခ်ိန္ အတြင္းျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ကုန္မ်ား ကဲ့ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာ၍ ျဖတ္သန္းေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္)ကို တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တံတားပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တြက္ခ်က္၍ ေဘလီတံတား သံေဘာင္ေဒါက္တန္းမ်ား အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံတားေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေတာင့္တင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား(ယာဥ္+ကုန္=၄၈တန္) ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည့္ရက္ကို ထပ္မံအသိေပး ေျကညာပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနၾကေသာ ကုန္ကားႀကီးမ်ား သည္ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ၾကရာတြင္ တံတားႀကီး ခိုင္ခန္႔ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) သယ္ေဆာင္ၿပီး စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၂၂-၈-၂၀၁၉)


ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား တန္ခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည့္ အေျခအေန

ယေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္ မွစ၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ အိမ္စီးယာဥ္ငယ္မ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) ကို စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္၍ ေဘလီသံေဘာင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳမည့္ရက္ အား ထပ္မံ အသိေပးေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (တံတားခံႏိုင္ဝန္ ၄၈ တန္ ရရွိေစရန္ ေဘလီတံတား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ရက္ေပါင္း (၃၀)ခန္႔ ျကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။) (၂၀-၈-၂၀၁၉)


ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားတြင္ ယေန႔ ေန႔ခင္း(၁၃:၀၀)အခ်ိန္မွ စတင္၍ အိမ္စီးယာဥ္ငယ္မ်ား ၊ ကုန္ကားလတ္မ်ား အား ေနာင္ခ်ိဳ ဘက္မွ ေက်ာက္မဲ ဘက္သို ့ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာက္မဲ ဘက္မွ လူစီးယာဥ္ငယ္ႏွင့္ ကုန္ကားလတ္ အခ်ိဳ႕ ျဖတ္သန္းၿပီးပါက တံတား ၾကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ေဘလီသံေဘာင္ ခ်ဳပ္တန္းမ်ား ႏွင့္ အထိုင္မ်ား ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ တံတား အား ေခတၱပိတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တံတား ၾကံ့ခိုင္မႈ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အား ျပန္လည္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)


ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔ခင္း (၁၃:၀၀)အခ်ိန္တြင္ အိမ္စီးကားငယ္မ်ားအား ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ စတင္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပည္သူမ်ားထံ အသိေပးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဘလီတံတားႀကီးကို (၅)ရက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန        ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ (၁၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္းတံတား မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ (၁၁:၄၅)အခ်ိန္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လား႐ႈိး - သိႏၷီ - ကြမ္းလုံ လမ္းေပၚရွိ ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းခံရ၍ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတား(၃)စင္း ေနရာတြင္ ယာယီေဘလီတံတားမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဂုတ္တြင္းတံတား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ လမ္း/တံတား အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ လာ႐ႈိးၿမိဳ႕ မွ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာ၍ လား႐ႈိး - သီေပါ - ေနာင္ခ်ိဳ (ဂုတ္တြင္းတံတား) လမ္းပိုင္းရွိ  လမ္း/တံတားမ်ားအား ျကည့္ရႈ စစ္ေဆးကာ ဂုတ္တြင္းတံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို ့ညေနပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။


ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂုတ္တြင္းေဘလီတံတား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ
လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္က
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊

Oriental Highways BOT ကုမၸီဏီ မွ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း

တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
တံတားသံေဘာင္ မူလီမ်ားျကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား
ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တံတားသံေဘာင္မ်ား အၿပီးတပ္ဆင္ျခင္း ၊
တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
တံတား Load Test အေလးခံႏိုင္ဝန္ 
စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿပီးပါက

အိမ္စီးကားမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ားႏွင့္
ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၃၆တန္) ကို
ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္
စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ဂုတ္တြင္းတံတား (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျကိဳးစားေဆာင္ရြက္

(၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂုတ္တြင္းတံတားသည္ ဗံုးခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ယာယီေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ သယ္ယူျခင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တပ္မေတာ္မွ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ လုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ား ၊ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား(၂၀၀)ေက်ာ္ တို႔သည္ ေန႔/ည မျပတ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ (၁၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ည (၂၁:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းသြား ေဘလီတံတား အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ထိုးၿပီး ျဖစ္ကာ သံျပားၾကမ္းခင္းမ်ား ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး တံတားအတက္အဆင္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာက္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အိမ္စီးကားငယ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၃၆တန္) ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၁၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ညေန (၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို ့ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပးပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေနႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ အရွည္(၂၁၀)ေပ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းသြား သံေဘာင္ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက ေန႔/ည အဆိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိနႈိင္းျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္ ။


Page 6 of 32