ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သြားေရာက္စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္