ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ လမ္း၊တံတားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္ မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း လမ္း/တံတားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို စီမံကိန္း လုပ္ငန္း ေနရာမ်ားႏွင့္ Video Conferencing ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ လမ္းဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္သီဟ က ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြင္း လမ္း/တံတား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၊ လမ္း အထူးအဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ႏွင့္ ခ႐ိုင္ (၃) ခ႐ိုင္တို႔မွ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း ၊ မူလ (၁၂)ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအား (၁၈)ေပ အက်ယ္ ၊ (၂၄)ေပ အက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၊ ကတၱရာလမ္းသစ္ခင္းျခင္း ၊ ေျမသားတာေဘာင္ခ်ဲ႕ျခင္း ၊ သံကူ ကြန္ကရစ္ တံတားမ်ားႏွင့္ ေရထုတ္ႁပြန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ COVID-19 ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္လႉဒါန္းေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ မိတၳီလာ - ေတာင္ႀကီး - က်ိဳင္းတုံ - တာခ်ီလိတ္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ လမ္း ၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ တို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အတြင္း ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လမ္းမ်ား တိုးတက္မႈအေနျဖင့္ ကတၱရာလမ္း ၊ ကြန္ကရစ္လမ္း (၁၁၇) မိုင္ (၃) ဖာလုံ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး တံတားမ်ားအေနျဖင့္ သံကူ ကြန္ကရစ္ ၊ သံမဏိသံေပါင္တံတားတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈမွာ ယခုအခါ (၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေအာင္ထြန္း က ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကတၱရာလမ္း (၃၀ မိုင္ ၃ ဖာလုံ) ၊ ေက်ာက္လမ္း (၂၈ မိုင္ ၇ဖာလုံ) ၊ ေျမလမ္း (၄၆ မိုင္ ၆ ဖာလုံ) ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ (၆၅ဒသမ ၅၅ ရာခိုင္းႏႈန္း ) ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ ၊ ကြန္ကရစ္တံတားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း (၄၃)စင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမွာ (၆၁ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္းႏႈန္း ) ၿပီးစီးမႈ ကိုလည္းေကာင္း ၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ Pilot Project ျဖင့္ အင္းေလးကန္ အေနာက္ပတ္လမ္း ၊ ေခါင္တိုင္ - အင္းတိမ္ - ေမွာ္ဘီလမ္း (၂၆ မိုင္ ) အနက္ (၂၁ မိုင္ ၃ ဖာလုံ ) ကတၱရာလမ္း ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးမႈ ၊ ကတၱရာခင္းရန္ က်န္ရွိေသာ (၄ မိုင္ ၅ ဖာလုံ ) အား ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး (၉၉ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးမႈကို လည္းေကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ၊ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (KfW) ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လည္းကုန္း - မိုးနဲသရဖူ - က်ားတြန္ - အင္းတိမ္လမ္း ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း (၁၁ မိုင္ ၇ ဖာလုံ ) ၊ ေနာင္ပိ - တီလုံ - မိုးဦး ၊ နမ့္ဖာမူလမ္း ကတၱရာ ခင္းလုပ္ငန္း (၂၀ မိုင္ ၃ ဖာလုံ) လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဂၤလာဦး - တိေဟးလမ္း ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း (၁မိုင္ ၃ဖာလုံ) ၊ စုစုေပါင္း (၃၃ မိုင္ ၅ဖာလုံ )အား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး (၆၅ရာခိုင္ႏႈန္း) ၿပီးစီးမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ တို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ဆက္လက္၍ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕( ၄ )မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ႏိုင္ဦး က မႏၲေလး - လားရႈိး - မူဆယ္လမ္း မိုင္တိုင္ (၈၄) ရွိ ယခင္ဂုတ္တြင္းတံတားေဟာင္းအား ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ တံတားဦးစီး ဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ယာယီေဘလီ တံတားအား ( ၅ ) ရက္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္ထား ရွိမႈ ၊ ယခုယာယီတံတားေနရာတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အတြက္ အရွည္ ေပ (၂၁၀) ႏွစ္လမ္းသြားကြန္ကရစ္တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ယခုအခါ တံတား( ၁ )စင္းလုံး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ တို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁၂) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသန႔္ဇင္က မိတၳီလာ - ေတာင္ႀကီး - က်ိဳင္းတုံ - တာခ်ီလိတ္လမ္းေပၚရွိ အရွည္ (၃၅၁) မီတာ သံလြင္ျမစ္ကူး တံတား (တာေကာ္) တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ၊ မိုင္းေနာင္ - မိုင္းရႉး လမ္းေပၚရွိ အရွည္(၁၃၀)မီတာ နန႔္ပန္ေခ်ာင္းတံတား(မိုင္းရႉး) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၃)မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထိုက္ က သံလြင္တံတား တည္ေဆာက္ေနမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး Video Clip ျဖင့္ ျပသ သည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ လမ္းဦးစီး ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕မ်ား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလ အတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ ယူပါေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းမ်ား သက္မွတ္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ ရာသီဥတု ပူျပင္းသည့္အတြက္ လမ္း ၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သည့္ ကာယ ၊ ဉာဏလုပ္သားမ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဝန္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ယခုအခ်ိန္ကစ၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားရန္ လိုပါေၾကာင္း ၊ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး ေရေျမာင္းမ်ား ၊ ေရႁပြန္ မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္ ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေစေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက အၿမဲမျပတ္ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ၊ ကုသေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည့္အမိန႔္ ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ရန္ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ သြားရန္တို႔ကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။