ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊တံတားႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Conferencing ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ တို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္မွ Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေန တို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးတိုးတိုး က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေန၊ ရန္ကုန္- ေတာင္ငူ - မႏၲေလး ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္း၊ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအပိုင္း) လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ေတာင္ငူ - လိပ္သို - ယာဒိုလမ္းအပိုင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္း၊ တံတား တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေအာင္ေက်ာ္လူ က ပဲခူးတိုင္းအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်းလက္လမ္း/တံတား လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၆) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးဝင္းလြင္ က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတာရွည္-ကရင္ေခ်ာင္း-လိပ္သိုလမ္းေပၚရွိ စစ္ေတာင္းျမစ္ကူးတံတား(ေရတာရွည္) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၉)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေတာင္ငူ-ေက်ာက္ႀကီး- ေ႐ႊက်င္- ဝင္းကံလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ (၁၆၈၀) ၊ ေ႐ႊက်င္ေခ်ာင္းကူးတံတား၊ ကဝၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေပၚရွိ အရွည္ ေပ(၆၀၀) ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား(ကဝ)ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ စိန္သာေလ်ာင္းလမ္းႏွင့္ သမိန္ဗရမ္းလမ္း တို႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (ၿမိဳ႕ဦးကင္း) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ တို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၀)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ဝင္း က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽဲပြဲ - ၿမိဳ႕စိုး - ဇရပ္ႀကီးလမ္းေပၚရွိ အရွည္(၁၂၀၀)ေပ စစ္ေတာင္းျမစ္ကူးတံတား (ၿမိဳ႕စိုး) တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျဖဴး-အုတ္ျဖတ္-မုန္းလမ္းေပၚရွိ အရွည္ေပ(၆၂၀) စစ္ေတာင္းတံတား(အုတ္ျဖတ္) တည္ေဆာက္ေနမႈ တို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးၾကည္သြင္ဦး က ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စု/ ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဘုရားႀကီး-ေမာ္လၿမိဳင္-ထားဝယ္ - ၿမိတ္ - ဘုတ္ျပင္း - ေကာ့ေသာင္းလမ္းအပိုင္းတြင္ ကတၱရာကြန္ကရစ္ ထပ္ပိုးလႊာ ခင္းျခင္း၊ သံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္ေသာ သေကၠာ(သံျဖဴဇရပ္) - ဘုရားသုံးဆူလမ္း အပိုင္းအား ေျမသားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနကို လည္းေကာင္း ၊ စံပယ္ဂူတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း (၆)မိုင္ေက်ာ္ အား ေပ (၄၀) အက်ယ္ ေျမသား တာေဘာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၂၄)ေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းႏွင့္ တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ (၄)ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ လႉဒါန္းေထာက္ပံ့မႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးလွမ်ိဳးဝင္း က မြန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္း/ တံတား လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ Pilot Project ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၄) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေဇာ္မိုးလြင္ က အတၳရံျမစ္ကူး(စံပယ္ဂူ) တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး စီးမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕ (၁၃) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးစိုးဝင္းက ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေသာ အေဆာက္အဦစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ မြန္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚထားထားစိုး က မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က လုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ၿပီးစီးေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လမ္းအပိုင္းမ်ား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္စဥ္ကပင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသြားလာေရး လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္