ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း ၊ တံတား ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္း / တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေန တို႔ကို Video Conferencing ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတားႏွင့္ ၿမိဳျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္မွ Video Conferencing ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတား ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္လမ္း / တံတားမ်ား တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာၾကားသည္ ။

ေရွးဦးစြာ တံတားဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေကာင္းခ်ိဳႏွင့္ Contractor ကုမၼဏီမွတာဝန္ရွိသူတို႔က ကိုရီးယား - ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတားတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဒလဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္တံတားတိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ေရလယ္ပင္မတံတား ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈမရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ကိုရီးယား - ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ) တံတားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ပဲခူးျမစ္ကူး သန္လ်င္ တံတားအမွတ္(၃)တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ သန္လ်င္ဘက္ ျခမ္းႏွင့္ သာေကတ ဘက္ျခမ္းတို႔တြင္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ေရလယ္တိုင္ဘိုးပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ျပင္ တံတားဦးစီးဌာန ၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕(၁၀)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးမ်ိဳးသက္ထြန္း က ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား (ဒါးပိန္ - သျပဳ ) တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးထင္ေက်ာ္ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေသာ လမ္း ၊ တံတား အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ခ႐ိုင္( ၄ )ဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးအဖြဲ႕(၃)ဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ အေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္ ။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉး(ၿမိဳျပ) ဉီးသက္ေဇာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဉကၠံ - သၾကားစက္ (တဘူးလွဆည္လမ္း) ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မိုင္တိုင္ ၀/၀ မိုင္မွ ၅ / ၀ မိုင္ထိ ပ်က္စီးေနေသာ ကတၱရာလမ္းအား ကတၱရာထပ္ပိုးလႊာခင္းျခင္း ၊ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ၅/၂ မိုင္မွ ၁၂ /၂ မိုင္ အတြင္း ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္း(၇)မိုင္ႏွင့္ ကတၱရာ ခင္းျခင္း (၀/၅)မိုင္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံ ေငြျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈကိုလည္း ေကာင္း၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဖ႐ုံလမ္းခြဲ - အဇန္းေတာစြန္း - ပင္လယ္ ေခ်ာင္ေက်း႐ြာ ခ်င္းဆက္လမ္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ႏွင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခ အေနတို႔ကို video clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ႏိုင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Pointျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးကိုကိုေအးက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတည္ေဆာက္ ျခင္း စီမံကိန္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕(၄)ထပ္ ေဆာင္တည္ေဆာက္ေနမႈ ၊ သမဝါယမ တကၠသိုလ္(သန္လ်င္) ဘက္စုံသုံးခန္းမ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ ၊ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင့္ျမႇင့္(၇)ထပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ တကၠသိုလ္ ဓမၼာ႐ုံႀကီးျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း။

ဆက္လက္၍ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အ႐ိုးေရာဂါကု ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕( ၅ )ထပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေပၚရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ လူပ်ိဳ / အပ်ိဳေဆာင္(၈)ထပ္ တည္ေဆာက္ၿပီး စီးမႈ ၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕( ၄ )ထပ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clipျဖင့္ တင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္း/ တံတားမ်ား က႑အလိုက္တိုးတက္လာပါေၾကာင္း၊ ကိုရီးယား - ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ႏွင့္ဒလၿမိဳ႕လူေနရပ္ကြက္တို႔ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္းသြား သေဘၤာမ်ားအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ သတိေပးအမွတ္အသား မ်ားထားရွိေဆာင္႐ြက္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ တံတားႀကီးၿပီး စီးသြားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဒလၿမိဳ႕တို႔ကို အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား သန္လ်င္တံတားအမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တည္ေဆာက္ထားေသာ သန္လ်င္ - သီလဝါအထူး စီးပြာေရးဇုန္ကို ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမႀကီး ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတြက္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူ အဆင္ေျပပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး အထူးအေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔ကိုမွာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္