ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ WFEO , FEIAP တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ "Responsibility & Accountability of Stakeholders in Construction Industry " အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္၊ World Federation of Engineering Organizations(WFEO), Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Online မွတဆင့္ Webinar ျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေရပင္လမ္း၊ အမွတ္ ၅(က)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ႐ုံး၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ WFEO မွ Former President Dr. Marlene Kanga ဩစေၾတးလ် ၊ FEIAP မွ Secretary General Ir.Dr. Tan Yean Chin မေလးရွား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္၊ HPBC ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေ႐ႊေလး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ယခုေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မ်ားစြာစိတ္ပါဝင္စားပါေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး၊ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ၊ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ခ်မ္းသာစြာႏွင့္ေနႏိုင္ေရး အၿမဲႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စိတ္အားထက္သန္ပါေၾကာင္း။

ယခု အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲျခားၿပီး ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ပထမပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းဆိုသည့္သတင္းမ်ားမွာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ပိုမို၍ပင္ မ်ားျပားလာ သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားကို အဖက္ဖက္မွ ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အရည္အေသြး စီမံခန႔္ခြဲသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးမီသည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္ အေသးစိတ္ၫႊန္းဆိုခ်က္တို႔ကို တိက်စြာေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ FIDIC မွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ်တသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္ ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုလည္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပၿပီး လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ငယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို အဆင့္ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသလို အမ်ိဳးသား ကြၽမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကလည္း အားစိုက္၍၊ လုပ္သား အင္အားစု၏အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္စိစစ္ေနသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးက႑ စည္းခ်က္ညီစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ထိေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မႈအေပၚမွာ မ်ားစြာမူတည္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းေက်ာင္း၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနရန္ ေဆာင္႐ြက္ရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူေရးဥပေဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ျပဳစုထားၿပီး ေဈးႏႈန္း သက္သာ၍ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ Building Construction Industry Development Law (BCID) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ အဆင့္ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ UN Habitat၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အျခားဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒကိုျပ႒ာန္းရန္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံးကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ ပန္ၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သုံး အေဆာက္အအုံမ်ား အားလုံးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ World Federation of Engineering Organizations (WFEO) မွ Former President Dr.Marlene Kanga က ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Latest Changes in Australia ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) မွ Secretary General Ir. Dr. Tan Yean Chin က Responsibility & Accountability of Stakeholders in Construction Industry in Malaysia ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္းႏွင့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးတို႔က Moderator အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ စာတမ္း၊ အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕ (HPBC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ က Present Inspection System for High rise and Public Building Projects ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က Challenges ahead for Myanmar Construction Industry ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတမ္းမ်ားတို႔ကို အသီးသီး ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Webinar တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား အေျဖမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္