ေသာ္တာဝင္း ကုမၸဏီ က B.O.T စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး လမ္း (မိတၳီလာ - မႏၱေလး အပိုင္း) သေျပဝ တိုးလ္ဂိတ္သို႔ (၃-၃-၂၀၁၉)ရက္ (၁၄း၃၄)အခ်ိန္ ၊ ယာဥ္အမွတ္ 3Q/**** အိမ္စီးကား သည္ မႏၱေလး မွ ရန္ကုန္ ဘက္သို႔ သြားသည့္ Lane(4)တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး လမ္း/တံတားအသံုးျပဳခ အျဖစ္ လမ္းအသံုးျပဳခ (၂၀၀)က်ပ္နွင့္ စမံု၊ ဒါန္းေခ်ာင္း တံတား(၂)စင္း အသံုးျပဳခ (၂၀၀)က်ပ္၊ စုစုေပါင္းက်သင့္ေငြ (၄၀၀)က်ပ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ယာဥ္ေပၚပါ အမည္မသိ အမ်ိဳးသမီးမွ လမ္း/တံတားအသံုးျပဳခ အျဖစ္ (၂၀၀)က်ပ္တန္ (၁)ရြက္၊ (၁၀၀)က်ပ္တန္ (၁)ရြက္၊ (၅၀)က်ပ္တန္ (၁)ရြက္နွင့္ (၅)က်ပ္တန္ (၁၀)ရြက္တို႔အား ေပးေဆာင္ရာတြင္ တိုးလ္ဂိတ္ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည့္ ေငြေကာက္တာဝန္က် မခင္သန္႔ဇင္ မွ “(၅)က်ပ္တန္မ်ား မယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာတြင္ သြားသံုးပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ အေခ်အတင္ အျငင္းပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
တုိးလ္ဂိတ္ တာဝန္ခံမ်ားက ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အရန္ Lane ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီး လမ္း/တံတား အသံုးျပဳသူမွ ေပးသည့္ ေငြအေၾကြမ်ားကို လက္ခံ၍ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၁၄း၄၄)အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ျဖတ္သန္းေစခဲ့ပါသည္။
ျဖစ္စဥ္ကို စိစစ္ရာတြင္ ေငြေကာက္တာဝန္က် ဝန္ထမ္း၏ အျမင္မက်ယ္မႈ၊ ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္း မွားယြင္းမႈ တို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းနွင့္အညီ အဆိုပါဝန္ထမ္းအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေနာင္တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္ပြားေစရန္ တိုးလ္ဂိတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေစျခင္း၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး တို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန


      ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (Corruption Prevention Unit – CPU) အား - ဌာနအလိုက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ - ေတြ႔ရွိလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္၊ - အဂတိလိုက္စားမႈ ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ - အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး နွစ္တို/ရွည္စီမံခ်က္ (Action Plan) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ - အဂတိလိုက္စားႏိုင္ေျခ အႏၱရာယ္ရွိမႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Corruption Risk Assessment)ကို ေဆာင္ရြက္ရန္၊ - အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား သတင္းထုတ္ျပန္ရန္၊ - အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာက္ေျခအထိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနအလိုက္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ငယ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းေပးရန္၊ - အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး နွင့္ပက္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမ်ားသို႔ အဖြဲ႔ငယ္မ်ား ေစလႊတ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း စသည္ျဖင့္ အသိပညာေပး ျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ရန္၊ - ဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္တန္းေက်ာင္းနွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးကို ဘာသာရပ္(၁)ခု ထည့္သြင္း၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ - အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း နွင့္ သေဘာသဘာဝခ်င္း တူညီေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ - အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး တို႔ထံ လစဥ္ အစီရင္ခံတင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသုိ႔ အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔တင္ျပရန္နွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ သို႔ မိတၱဴ ေပးရန္၊ - ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး တို႔မွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ အျခားတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ တို႔အတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၅/၂၀၁၉ ၊ ၂၈-၂-၂၀၁၉ ရက္စြဲျဖင့္ အရာထမ္း(၉)ဦး၊ အမႈထမ္း(၅)ဦး ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာ နည္းပညာစြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၁၉)မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္ လက္စြဲစာအုပ္ (၆)မ်ိဳးကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး၊ ဖုန္း - ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၆၆ တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္ -

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
(၂) လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လက္စြဲ
(၃) ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးလက္စြဲ
(၄) ႀကိဳတင္အားျဖည့္ ကြန္ကရစ္ယက္မ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးလက္စြဲ
(၅) တံတားအုတ္ျမစ္လုပ္ငန္း အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးလက္စြဲ
(၆) သံမဏိတံတား အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးလက္စြဲ

မွတ္ခ်က္။ ျပင္ပ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားနွင့္ ျပင္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သိရွိေလ့လာႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ ပါသည္။

     ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၃)၊ တံတားအထူးအဖြဲ႔(၉)က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္မည့္ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား(ၿမိဳ႕ဦးကင္း) ပႏၷက္ေတာ္တင္ တြင္းေတာ္ဝန္း မဂၤလာအခမ္းအနားကို (၂-၃-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၀၈း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း ဘက္ကမ္းရွိ တံတားတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ရင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သူမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ တံတားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေပ(၁၈၀)နွင့္အထက္ တံတားႀကီး အစင္း(၅၆၀)ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တံတားႀကီး (၄၃)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ တံတားႀကီး (၁၁)စင္း ရွိပါသည္။ ပဲခူးျမစ္ကူးတံတား(ၿမိဳ႕ဦးကင္း)သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း တစ္လမ္းျဖစ္ေသာ စိန္သာေလ်ာင္းလမ္းနွင့္ သမိန္ဗရမ္းလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး တံတားအရွည္(၁၅၈)မီတာ (၂)လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ - မႏၱေလး လမ္းေဟာင္းမွတဆင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ေဒသမ်ားကို အခ်ိန္တို္အတြင္း ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မွာ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာကာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


    ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၁-၃-၂၀၁၉)ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ Asia World Co.Ltd မွ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ အငူေမာ္ - ေမာင္ေတာ လမ္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္း ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ပႏၵဴ - အင္းဒင္ - ေစတီျပင္ လမ္းအား လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁၇)က ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ အရွည္(၉၀)ေပနွင့္ အရွည္(၁၀၀)ေပ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေန၊ အက်ယ္(၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ေစတီျပင္စခန္း လုပ္ငန္းခြင္ ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွေရႊ က လမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈနွင့္ ကြန္ကရစ္ခင္းမည့္ အစီအစဥ္၊ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာ္ညြန္႔ က အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ တံတား(၈)စင္း တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ေက်ာက္ပႏၵဴ - အင္းဒင္ - ေစတီျပင္ လမ္းသည္ အရွည္ (၁၀)မိုင္ (၇)ဖာလံု ရွိၿပီး ေက်ာက္ခင္းျခင္း (၉)မိုင္၊ အက်ယ္(၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္း (၂)မိုင္ (၄)ဖာလံု၊ Box Culvert (၇)စင္း၊ တံတား(၂)စင္း ၿပီးစီးေနၿပီး တည္ေဆာက္ရန္က်န္သည့္ တံတားမ်ားကို ယာယီေဘလီတံတားမ်ားျဖင့္ မိုးတြင္းကာလ သြားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန က ေဆာင္ရြက္သည့္ ဘူးသီးေတာင္ - သပိတ္ေတာင္ - ေညာင္ေခ်ာင္း - ေစတီျပင္ - အငူေမာ္ လမ္း ( ေညာင္ေခ်ာင္း - ေစတီျပင္ အပိုင္း)အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁၇)က ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ဥေဒါင္း - ေညာင္ေခ်ာင္း လမ္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။


           ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၂-၃-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား လက္ခံသည့္ ၾကားစခန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ လွဖိုးေခါင္စခန္း ယာယီအေဆာက္အဦမ်ား (၂၅-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အမိုးပ်က္စီး အေဆာက္အဦ(၂)လံုး၊ ေဘးအကာနွင့္ တံခါးမ်ား ပ်က္စီးမႈ (၁၃၄)လံုး၊ အိမ္သာပ်က္စီး (၆၆)လံုး တို႔အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Assemble Board House မ်ား အေျခအေနနွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းထားသည့္ Assemble Board House အလံုး(၁၀၀၀) သိုေလွာင္ထားရွိမႈ၊ ေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာ/ အစီအစဥ္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အိမ္ရာမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္သည့္ အိမ္ရာ(၅၁)လံုး၏ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁၇)က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႀကိမ္ေခ်ာင္း - ဂုပၸိလမ္း (ေမယုေတာင္ေက်ာ္လမ္း)အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေမာင္ေတာ - က်ီးကန္းျပင္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း၊ ဗႏၶဳလ လမ္းအား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ေမာင္ေတာခရိုင္ က တာဝန္ယူ၍ အက်ယ္(၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း လပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ (၂-၃-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ပုဏၰားကၽြန္း - ရေသ့ေတာင္လမ္း မိုင္တိုင္ (၃/၀) မွ (၃/၁)ၾကား အက်ယ္(၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး မိုင္တုိင္ (၆/၀)ရွိ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ (Batching Plant)သို႔ ေရာက္ရွိရာ စစ္ေတြခရိုင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ဒုတိယဝန္ႀကီး က ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ ေက်ာက္အရြယ္အစားမ်ားအတိုင္း အသံုးျပဳၿပီး Mix Design အတိုင္း အခ်ိဳးမွန္ေအာင္ ေဖ်ာ္စပ္အသံုးျပဳရန္နွင့္ QC အဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ ပုဏၰားကၽြန္း - ရေသ့ေတာင္ လမ္းသည္ (၂၂)မိုင္ (၆)ဖာလံုရွိၿပီး အမာခံလမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။ ယခုဘ႑ာနွစ္တြင္ အက်ယ္(၁၈)ေပ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ (၆)မုိင္ (၆)ဖာလံု ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားပါသည္။ အဆိုပါလမ္းသည္ ရေသ့ေတာင္ မွတဆင့္ ဘူးသီးေတာင္ - ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ အဓိက ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ (၃-၃-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ရပ္ကြက္နွင့္ ဆတ္ရိုးက်ေက်းရြာအား ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဆတ္ရိုးက်တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသို႔ ရာက္ရွိၿပီး စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းႏိုင္က တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီး က တံတားခံႏိုင္ဝန္ စိစစ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳနိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ တံတားစီမံကိန္းသည္ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ (၁၀၀%) ၿပီးစီးေနၿပီး တံတားအရွည္(၁၆၄၂)ေပနွင့္ ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္(၂၄)ေပ၊ အေပၚထပ္သံမဏိသံေပါင္နွင့္ ေအာက္ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ တံတားအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မက္(စ္)ဟိုက္ေဝး ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ B.O.T စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္း (ေမွာ္ဘီ-တိုက္ႀကီး အပိုင္း) (၄၈)ေပ (၄)လမ္းသြား ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၀-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၈း၁၀)အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တာခြေက်းရြာအနီး မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၃/၆)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Max Myanmar Co.,Ltd မွ ဥကၠဌနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ - ျပည္ - မေကြး လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား မက္(စ္)ဟိုက္ေဝး ကုမၸဏီလီမိတက္ သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈနွင့္အညီ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းပထမအဆင့္အျဖစ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၂/၃)မွ (၅၀/၀)ထိ (၂၇)မိုင္(၅)ဖာလံု ရွည္လ်ားသည့္ ေမွာ္ဘီ-တိုက္ႀကီး လမ္းပိုင္းအတြက္ မူလ (၂၄)ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္းမွ (၄၈)ေပအက်ယ္ (၄)လမ္းသြား ကတၱရာကြန္ကရစ္ လမ္းမႀကီးအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က တိုင္းတာထားေသာ Geometric Design ကို အေျခခံကာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လမ္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစရန္နွင့္ လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ Nippon Koei ကုမၸဏီထံ Detailed Design အပ္ႏွံခဲ့ကာ တည္ေဆာက္ၿပီး လမ္းပိုင္းမ်ားကိုလည္း Design Control နွင့္ Quality Control မ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း (၃၀၈)မုိင္(၅)ဖာလံု ရွည္လ်ားေသာ ရန္ကုန္ - ျပည္ - မေကြး လမ္းမႀကီးသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး တို႔အား ဆက္သြယ္ထားကာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါဆံုးေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။


           ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတခ႐ုိင္၊ ေလးမ်က္ႏွာ - ခတၱဴ - ပန္းေတာႀကီး လမ္းေပၚရွိ ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ (၃-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမုိးေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္၊ ဦးလွေမာ္ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔သည္ ဟသၤာတခရိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာ - ခတၱဴ - ပန္းေတာ လမ္းေပၚတြင္ရွိသည့္ ငဝန္တံတား(ေလးမ်က္ႏွာ)ကို ဖြင့္လွစ္သည့္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ က်က္သေရ မဂၤလာအပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ေန႔ရက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယင္းတံတားကို ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးရပါေၾကာင္း။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ သည္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး တြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၃ဝ (Myanmar Sustainable Development Plan 2018-2030)တြင္ သာယာဝေျပာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုသည့္ မ႑ိဳင္ေအာက္တြင္ ရွိေသာ ပန္းတိုင္(၃)ပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အစိုးရသက္တမ္း (၃)ႏွစ္ နီးပါး ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြင္းတြင္ ရွိသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလုံး အခ်ိဳးညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဓိက စပါးက်ီႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမစ္/ေခ်ာင္းမ်ား ေပါမ်ားသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေကာင္းမြန္သကဲ့သို႔ ေရထြက္သယံဇာတမ်ားလည္း ေပါႂကြယ္ဝလွေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ သဘာဝအလွအပမ်ား မပ်က္စီးေသးသည့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား ရွိသကဲ့သို႕ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္လည္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကဲ့သို႕ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရွိေၾကာင္း။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားသည့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသျဖစ္၍ ယခင္က ခရီးသြားလာေရးတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းကိုပင္ အဓိက အားျပဳခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ေရလမ္းခရီးသည္ အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားထဲတြင္ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန႔္ၾကန႔္ၾကာျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သြားလိုသည့္ေနရာ အကြာအေဝး စသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအဆက္ဆက္ ကုန္းလမ္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ယခုဆိုလွ်င္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားကို ေရလမ္းခရီးႏွင့္သာမက ကုန္းလမ္းခရီးႏွင့္ပါ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆက္သြယ္သြားလာ နိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုလည္း ခရီးသည္တင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားလာနိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ လမ္းမိုင္ေပါင္း ၁၈၆၂ မိုင္ ေဖာက္လုပ္ထားၿပီး ေပ ၁၈ဝ ႏွင့္အထက္ တံတားႀကီး ၉၈ စင္း တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္သည့္ အရွည္ ၁၉၆၈ ေပရွိသည့္ ငဝန္တံတား(ေလးမ်က္ႏွာ)ႏွင့္ပါ ဆိုလွ်င္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ေပ ၁၈ဝ ႏွင့္အထက္ တံတား ၉၉ စင္း ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႀကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းေနသည့္ ႀကိဳးတံတားမ်ား ျဖစ္သည့္ ဝါးခယ္မတံတား၊ လပြတၱာ (ပင္လယ္ေလး)တံတား၊ ေရႊေလာင္းတံတား၊ ကၽြန္းကုန္းတံတားမ်ားကို ျပန္လည္ အားျဖည့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမတံတား အသစ္ႀကီးလည္း မၾကာမီ ၿပီးစီးႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တံတားႀကီးမ်ား ၿပီးစီးသြား၍ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သြားလမ္း လာလမ္းမ်ား သာၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည္ျဖင့္ က႑စုံအတြက္ လူမႈဘဝမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အေလအလြင့္မရွိေစဘဲ အက်ိဳးအရွိဆုံးသုံးစြဲ နိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသအက်ိဳး၊ နိုင္ငံအက်ိဳးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ ကုန္ရက်ိဳးနပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ အေလအလြင့္မရွိရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ နိုင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္၊ ၾကပ္မတ္ထိန္း သိမ္းေပးၾကရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾက ရာတြင္လည္း အရည္အေသြး စိစစ္ထိန္းသိမ္းေရး (Quality Control)ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကလည္း တိုက္တြန္းမွာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားနည္းလမ္းတက် မၽွမၽွတတ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခဳံမႈကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ရန္၊ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည့္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား မျဖစ္ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္ကို ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ တိတိ က်က်လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ က႑ေပါင္းစုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ "ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ"၊ "ျပည္သူနဲ႔အတူ" ၊ "စုေပါင္းအင္အား" ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အျပည့္အဝပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္၍ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလုိပါေၾကာင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဘက္ဘက္က တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အမ်ားအျပား အကုန္အက်ခံၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံထားသည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မီရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း၊ အျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစ လုိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာ သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တက္ညီလက္ညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

           ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က တံတားတည္ေဆာက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမုိးေအာင္ က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ယင္းေနာက္ ေဒသခံ ျပည္သူတစ္ဦးက ငဝန္တံတား(ေလးမ်က္ႏွာ) တည္ေဆာက္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမုိးေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) ကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာတုိင္ ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဒုတိယသမၼတႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာတုိင္ အား အေမႊးနံ႔သာရည္ ပက္ဖ်န္းေပးပါသည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) ေပၚသို႔ ျဖတ္သန္း ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ သည္ ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး တံတားဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ က ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီး တံတား၊ တည္ေဆာက္ဆဲ တံတားႏွင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တံတားမ်ားႏွင့္ လမ္းကြန္ယက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပပါသည္။ ငဝန္တံတား (ေလးမ်က္ႏွာ) သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာ - ခတၱဴ - ပန္းေတာႀကီး လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းတံတား အရွည္ ၁၉၆၈ ဒသမ ၆ ေပ ရွိပါသည္။ တံတားကို ေအာက္ခံ အုတ္ျမစ္ ၁ ဒသမ ၂ မီတာØ Bored Pile ၊ ကိုယ္ထည္ RC Concrete ၊ အေပၚထည္ ပင္မတံတား Steel Box Girder ႏွင့္ RC Slab တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္ ၂၄ ေပ ၊ လူသြားလမ္း တစ္ဖက္လွ်င္ ၃ ေပ ၆ လက္မစီ ပါရွိ၍ တံတားေအာက္ ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္ ၁၇၃ ေပ၊ အျမင့္ ေပ ၂ဝ ရွိကာ ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခြင့္ျပဳအေလးခ်ိန္မွာ ၇၅ တန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါတံတားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁၆) က ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁၈)ရက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ခတၱဴ - ပန္းေတာႀကီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔ တံတားႀကီးကုိ အသံုးျပဳျဖတ္သန္း၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ တုိ႔ ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သည္လည္း ငဝန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းသုိ႕ ရာသီမေရြး သြားလာႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မြန္းလႊဲပုိင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ အဖဲြ႔သည္ ဟသၤာတခရုိင္၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီ ဟသၤာတတာ တာမုိင္ ၂၂/၄-၂၄/ ဝ အတြင္း သဲကုန္း - ေညာင္အုိင္ ကမ္းၿပိဳ ကမ္းစားမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပန္းတာသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ႏွင့္အဖဲြ႔အား ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခဲြေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကား ေရးမွဴးဦးၾကည္ေဆြက ကမ္းၿပိဳကမ္းစားျဖစ္ေပၚမူေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္၍ ကာကြယ္ခဲ့ရမႈအေျခအေန၊ ျမစ္ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ မူလ ကမ္းရင္း တာမ်ား ကမ္းၿပိဳမႈတြင္ ပါသြားခဲ့ၿပီး တာသစ္ေဆာက္၍ ကာကြယ္ခဲ့ရမႈ အေျခ အေန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး က ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အုိးဖုိ - သဲကုန္း ေက်းရြာ ဆည္ျမာင္းတာတမံအနီး ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္း က ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပာင္းစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ေဖာငေျမာင္ေတာင္ပုိး က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ အပင္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းကာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကပါသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတက ဧရာဝတီ ဟသၤာတတာ ျမစ္ကမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ကမ္းစားႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပုိမုိမ်ားျပား ျမန္ဆန္လာပါေၾကာင္း၊ ကမ္းၿပိဳကမ္းစားမႈ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ျမစ္ကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔ ေရနက္စီးေၾကာင္း ေနရာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ျမစ္အတြင္းမွ တရားမဝင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေစေရး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွင့္ (သဲကုန္း - ေညာင္အုိင္) ပန္းတာသစ္ အား မုိးရာသီ မတုိင္မီ ပြင့္လင္းရာသီအတြင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ 


Page 4 of 26