သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လုံ - အိႏၵဳလမ္းရွိ ျမျပည္ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ရွိ ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ရွိ နိမ့္က်သြားေသာ အရွည္(၂၀)ေပတံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ဘားအံ - အိႏၵဳ လမ္​း (ျမျပည္​ - ဝဲကနင္​) တံတားအမွတ္​ ၁/၁၃ ၊ အရွည္ ၆၀ ေပ ၏ တံတားကမ္းကပ္ခံု ၿပိဳက်ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရွည္ ၈၀ ေပ ႏွစ္လႊာတစ္ထပ္ ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ။ မွတ္ခ်က္။ အေရးေပၚ ယာယီေဘလီတံတား ျဖစ္ပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၂၀ တန္) သာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားပါသည္ ။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ အဂၤါေန႔


Page 2 of 11

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း