ယခုအခါ ထပ္မံ၍ တိုက္အမွတ္(၆),(၂၁),(၂၂) တို႔မွ တိုက္ခန္းမ်ားအားေ ရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္၊ တတိယထပ္၊ စတုတၳထပ္ တို႔မွ တိုက္ခန္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ = ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမႉးရံုး၊ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာ၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ☎️ ၀၄၂ - ၂၃၇၇၄ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္း အမည္ပ်က္စာရင္း( Black List )အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအား ေပးပို႔လာပါသျဖင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခဲ့ေသာ Black List ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအားယခုစာရင္းျဖင့္ေက်ာ္လြန္ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။

 

 


Page 1 of 32

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း