ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ တာ၀န္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼၼၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမႈ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႔ေစေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား တစ္ေျပးညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈလ်က္ လမ္းမ်ားကို အသစ္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ လက္ရွိလမ္းမ်ားကို

 

အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တံတားမ်ားကို အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး တံတားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အပ္ေငြ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေသာ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အာဆီယံ လမ္းမၾကီးမ်ား၊ အာရွလမ္းမၾကီးမ်ား၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသ လမ္းမၾကီးမ်ား၊အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ထို္င္းသံုးႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားစသည့္ လမ္းမၾကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ လမ္းမၾကီမ်ားျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၀န္ၾကီးဌာန၏မူ၀ါဒ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ျမိဳ႔ျပေန တို္င္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး တေျပးညီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ေမြ႕ေစျပီး၊ ျမိဳ႕ျပမ်ားစနစ္တက် ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ Spatial Plan ႏွင့္အညီ ဥပေဒ၊နည္းပညာမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


၀န္ၾကီးဌာန၏ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၈၈၈ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန Public Works Department (P.W.D) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းဌာနတြင္ အေဆာက္အဦႏွင့္ လမ္းဌာနခြဲ၊ ဆည္ေျမာင္းဌာနခြဲ တို႔ ပါရွိ ပါသည္။ ၁၉၂၂ခုႏွစ္ အေဆာက္အဦႏွင့္ လမ္းဌာနခြဲအား ဒိုင္အာခီအစိုးရမွ လႊဲယူပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန မွအေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊဲယူခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနတြင္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသာ က်န္ရိွခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာနအား ၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္းဌာန Highways Department ဟုအမည္ေခၚ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ လမ္းလုပ္ငန္းဌာနတြင္ က်န္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၊ သန္႔ရွင္းေရး အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားအား ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေပါင္း၍ ၀န္ႀကီးဌာနအမည္အား ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၉၇)အရ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟု ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္ ။


၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္

ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မနိမ့္က်ေစရန္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈအတြက္ အဓိကကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ်ား ေပၚရွိလမ္း၊တံတားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အျမံဳ (Asean Economic Community) စတင္ခ်ိန္တြင္ အာဆီယံပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးမ်ား၏ (၁၉၉၉) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ အာဆီယံလမ္းမၾကီးမ်ားကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ Class lll (၂ လမ္းသြား ကတၱရာလမ္း) အဆင့္ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္သည့္ လမး္မ်ားျဖစ္သည့္ အာရွလမ္းမၾကီးမ်ား (Asia Highway) ၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသလမ္းမၾကီးမ်ား (GMS) ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထိစပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းမၾကီးမ်ား(BIMSTEC)၊ အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ထိုင္း (၃)ႏိုင္ငံျဖတ္လမ္းမၾကီးႏွင့္ အဓိကျပည္ေထာင္စု လမ္းမၾကီးမ်ားကို Class lll ၂၄’ အက်ယ္ ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း(သို႔) ကြန္ကရစ္လမ္းအဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္သည့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအဆင့္၊ ျမိဳ႕ခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ၁၂’ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္းအဆင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တံတားမ်ားကို အျမဲတမ္းသံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ား အျဖစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။


၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္ရြက္ရန္ လက္ေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္ -
(က)     ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ခ )     လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈလံုျခံဳေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ားအား စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊
( ဂ )     တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ားအား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊
( ဃ)    အျခားေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊စက္ရံု ၊အလုပ္ရံုမ်ားအပါအ၀င္ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးစသည့္
ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အဦးမ်ားကို တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မြမ္းမံထိမ္းသိမ္းျခင္း၊
( င )     ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊
( စ )     လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ျမိဳ႔သစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
( ဆ)   ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေနထုိင္ေရးကို တဖက္တလမ္းမွ အခက္အခဲ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
( ဇ )     ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊
( စ် )    ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအရ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္