ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေသာ ၿမဳိ႕ျပဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲေသာ ၿမဳိ႕ျပဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ား