ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းဥေပဒ (မူၾကမ္း)

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းဥေပဒ (မူၾကမ္း)