ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူးလမ္း အေျခအေန

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္  ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူးလမ္း အေျခအေန