မိုးရာသီကာလ လမ္းပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ား ၾကည့္ရွု႕စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္အတူ (၂၂-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ JICA ေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ ဂ်ပန္ယန္း (၄၆၁၃)သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သန္လ်င္တံတားအမွတ္(၁)မွ သီလဝါစက္မႈဇုန္ထိ ေလးလမ္းသြား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ သန္လ်င္တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း မိုးရာသီကာလ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။

သန္လ်င္တံတားအမွတ္(၁)မွ သီလဝါစက္မႈဇုန္ထိ ေလးလမ္းသြား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းသည္ အရွည္(၈.၇)ကီလိုမီတာ ရွိကာ (၄/၂၀၁၈)တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မိုးတြင္းကာလ လမ္းေပါက္ေနရာမ်ားကို Water Bound မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကတၱရာယိုမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ သန္လ်င္တံတားထိပ္မွ မီးပြိဳင့္လမ္းဆံုထိပ္ထိ လမ္းပိုင္းေနရာအား ကတၱရကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းကို တစ္ပတ္အတြင္း အျမန္ဆံုး ေဆာက္ရြက္ရန္ ညႇိနႈိင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရန္ကုန္ - ပုသိမ္ လမ္း မိုးရာသီအတြင္း လမ္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ဆက္လက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။