ဂုတ္တြင္းတံတားအေျခအေန ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ဂုတ္တြင္းတံတား ေဆာက္လုပ္မည့္အေျခအေန (မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး လမ္း) ယေန႔ (၁၆-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ဗုံးခြဲဖ်က္စီးျခင္းခံရေသာ ဂုတ္တြင္းတံတားေနရာသို ့ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန တို႔မွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ယာယီ ေဘလီတံတား ေဆာက္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။ ေဘလီသံေဘာင္မ်ား ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အရွည္ (၂၁၀ ေပ) ၊ (၃)လႊာတစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းေမာင္း ေဘလီသံေဘာင္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အျမန္ဆံုး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။