ဂုတ္တြင္းတံတား ေဘလီသံေဘာင္မ်ား စတင္ တပ္ဆင္

ဂုတ္တြင္း တံတား ေဘလီထိုးျခင္းလုပ္ငန္း (မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိးလမ္း) ယေန႔ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁၅:၃၀)နာရီ မွ စတင္၍ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ အရွည္(၂၁၀ ေပ) ေဘလီတံတား (ဂုတ္တြင္းတံတား) ၏ သံေဘာင္မ်ား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္း/တံတား အထူးအဖြဲ ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ တံတားလုပ္ငန္း အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။