ေကာ့က်ိဳက္-ဇာသျပင္လမ္းတြင္ ေဘလီတံတားထိုးျခင္း

ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္