ေက်းလက္လမ္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းမ်ား

Rate this item
(0 votes)
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
(က) ျပည္ပသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း

(၁) ဌာနမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကာလတို/ကာလရွည္ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ျခင္း ကိစၥမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အညီ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ျပည္တြင္းသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း

(၁) ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)ႏွင့္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္)တို႔၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းအသီးသီးသို႔ ၃၁-၇-၂၀၁၉ ေန႔ထိ ဌာနမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၁၁၆)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၂) လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းသား(၅)ဦး ေစလႊတ္တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ဌာနတြင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)သို႔ အင္ဂ်င္နီယာ (ၿမိဳ႕ျပ)ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေက်းလက္လမ္း/ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းသင္တန္း(၅)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းသား/သူ (၂၅၀)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၂) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ယႏၲရားတပ္ခြဲ(ေျမာက္)တြင္လည္း အင္ဂ်င္နီယာ(စက္မႈ) ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရးအတြက္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ မြမ္းမံ သင္တန္း(၁)ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ သင္တန္းသား/သူ (၃၂)ဦး တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၃) ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေငြစာရင္းသင္တန္း အသီးသီးသို႔ သင္တန္းသား/သူ(၅၉)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၄) အျခားသင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ အရည္အေသြး စမ္းသပ္တိုင္းတာကြပ္ကဲျခင္းသင္တန္း၊Mobile LAB သင္တန္း၊ Installation and Performing Laboratory Test သင္တန္းမ်ားသို႔လည္း ဌာနဝန္ထမ္းမ်ား အလွည့္က်တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၅) Bridge Design Training Course သင္တန္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သင္တန္းသား/သူ (၂၉)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၆) GIS Training သင္တန္းအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လမ္းဦးစီး ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္းခြဲဝန္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းသား/သူ(၆၀)ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္း၊

(၇) ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္ဘာသာစကား အေျခခံသင္တန္း၊ ဌာနတြင္းအေျခခံ အဂၤလိပ္စာစကားေျပာသင္တန္းမ်ားသို႔ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိျခင္း၊

(ဃ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေစလႊတ္ တက္ေရာက္ေစျခင္း

(၁) ျပည္တြင္းျပည္ပ ညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ယူဂႏၶာ၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ အီတလီ၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ဆြီဒင္၊ မေလးရွား) ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဌာနမွ အရာထမ္း/အမႈထမ္း(၃၉)ဦး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ၊ အေျခခံေကာင္းမ်ား သိရွိ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဌာနဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးခ်စီမံ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

(င) အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ႏွင့္ Information Communication Technology (ICT) စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး၊

(၁) နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္း " English Language Training Officials (ELTO) from New Zealand"သို႔ ဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(၃)ဦး တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာနရွိ E-LearningCentreတြင္  ICT နည္းပညာဆိုင္ရာ

ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ၊ GPMS စနစ္ျဖင့္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္းမ်ားသို႔ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အရာထမ္း/အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(စ) အျခား

(၁) ဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစေရး တို႔အတြက္ ဌာနတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဌာနခြဲအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Read 4104 times

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.