ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တံတားဦးစီးဌာန က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း PPP စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI)ကို (၂၈-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေနာက္ဆုံးရက္ မတိုင္မီ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI) တင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ား မရွိပါေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုရင့္ေနာင္တံတားအမွတ္(၁)တြင္ Bearing ႏွင့္ Expansion Joint လဲလွယ္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ၇၅% ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းအားလုံးၿပီးစီးၿပီး (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ Load Test ေဆာင္ရြက္ကာ ယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ (၃၀-၁၁-၂၀၁၉)ရက္ ႔လည္ပိုင္းမွစ၍ ေအာက္ေဖၚျပပါ မူလယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာနိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ တင္ေဆာင္နို္င္သည့္ တန္ခ်ိန္မွာ ယခင္ခြင့္ျပဳထားသည့္တန္ခ်ိန္အတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။


Page 1 of 27

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္