ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္းမ်ား ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

အသိေပးေၾကျငာခ်က္ Wednesday, 14 December 2016 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း