အသိေပး ေၾကညာျခင္း

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Friday, 30 August 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လုံ - အိႏၵဳလမ္းရွိ ျမျပည္ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ရွိ ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ရွိ နိမ့္က်သြားေသာ အရွည္(၂၀)ေပတံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)

Read 1404 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္