ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ပတ္လမ္း စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ

Rate this item
(0 votes)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ပတ္လမ္း စီမံကိန္း Yangon Outer Ring Road (YORR) အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာအား ေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာဖတ္ရႈ သုံးသပ္အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

https://drive.google.com/open…

Read 242 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္