တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ လမ္း/တံတားဂိတ္ (၈၆)ခုတို႔၏ လမ္းတံတားအသုံးျပဳခေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားမ်ားအား ၊၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ၊ (၅၀ %) ေျဖေလ်ာ့ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာျခင္း

Rate this item
(0 votes)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္