သံလြင္တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဘက္ ေရေက်ာ္ေနေသာ ေနရာသည္ ေရအနည္းငယ္ ေလ်ာ႔က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၆) ဘီးကားႏွင့္အထက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ငယ္မ်ား  ျဖတ္သန္း၍ မရနိုင္ေသးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

(၁-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 6 of 15