မလြဲေတာင္ အပိုင္း ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီသံေဘာင္တံတားတြင္ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လုံ - အိႏၵဳလမ္းရွိ ျမျပည္ တံတားအား (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ရွိ ယာဥ္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ရွိ နိမ့္က်သြားေသာ အရွည္(၂၀)ေပတံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားအား (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 13 of 35