ယေန႔ (၁၅-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔
နံနက္(၀၈:၃၀)နာရီမွ စတင္၍
ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ဘားအံ - အိႏၵဳ - ေကာ့ကရိတ္ - ျမဝတီ လမ္း ၊
ဂ်ဳိင္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ
ဂ်ိဳင္း ပြန္တြန္း တံတားေပၚမွ
ကုန္ကားႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းသျဖင့္
ဂ်ဳိင္းျမစ္ ေရႀကီးၿပီး ကမ္းႏွစ္ဘက္ ေရလွ်ံတက္မႈေၾကာင့္
(၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂ်ဳိင္း ပြန္တြန္းတံတား ျဖတ္သန္းခြင့္အား
ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။

ယခုအခါ ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ 
လမ္းဦးစီးဌာန ၏ ျကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ကုန္ကားႀကီးမ်ားကို စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ဂ်ိဳင္းျမစ္ေရ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္
က်ားကေလး ႏွင့္ က်ံဳဒိုး ၾကားလမ္းေပၚ 
(၅)ေနရာ ေရေက်ာ္ေနသည့္အတြက္ 
ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ယာဥ္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဘားအံ - ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူး - တံတားႀကိဳး (ေကာ့ကရိတ္)လမ္းဘက္မွ သြားလာပါက
အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အဆိုပါလမ္းတြင္ သစ္သားတံတားမ်ား
ရွိေနသည့္အတြက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အဆင္မေျပပါ။

(လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)
၉-၈-၂၀၁၉ ရက္ ၊ ေသာၾကာေန႔


Page 19 of 35