(၁၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ သံသတၱဳမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ၁၂ဘီး ကားႀကီး ျဖတ္သန္းစဥ္ ဝိုင္းေမာ္ - ဆဒံုး - ကန္ပိုင္တီလမ္း၊ တံတားအမွတ္ ၄/၃၂ အရွည္(၁၇၀)ေပ သံုးလႊာ ႏွစ္ထပ္ ေဘလီတံတား က်ိဳးက်မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ယာယီျပတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ထိန္မိန္ကုမၼဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ယာယီလမ္းလႊဲ ျပဳလုပ္ၿပီး H 20 သံေဘာင္ျဖင့္ တံတားတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္၍ (၁၈-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ၁၃ တန္ႏွင့္ေအာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


Page 10 of 18

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္