Super User

Super User


လမ္းမိုင္အရွည္ - ၇၅ မိုင္ (မိုင္တိုင္ ၄၀ မွ မိုင္တိုင္ ၁၁၅ ထိ)

လမ္းအမ်ိဳးအစား - AC (Bituminous Concrete)

Pavement Width - 7 meters

Shoulder - 2.5 meters (2 sides)

Formation width - 12 meters

Right of way - 70 meters

တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း - National Highways Authority of India (NHAI)

Contract Co.,Ltd - PLL-VIL Company Limited & M/S Varaha Infra Company Limited

Bid Price of Rs - 1177,00,00,000/s- (Rs. One Thousand One Hundred Seventy Seven core only)

လက္ရွိေဆာင္႐ြက္မႈ - ၁၀/၂၀၁၈ မွ စတင္၍ km(0-112.141)အထိ 112.141 km အတြင္း လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

 

Scope of Work

======================================

Project Name - Upgradtion of Yagyi-Kalewa section Milepost 40/0 to 115/5 in Myanmar to 2 Lanes with Eathern Shoulder on EPC mode

Project Cost - INR 1177 Cr.

Length - 112 km, 237 realignments and grade correction

Construction period - 1096 Days (3 years)/ Maintenance (5 years)

Client - National Highways Authority of India (NHAI)

Funding Agency - Aid provided by the Government of India

Type of Pavement - flexible Pavement (Design period of 15 years)

 

 

Road Improvement number of locations = 237 no's

ROW - 70 meters

Major junctions - 1 no's

Minor junctions - 24 no's

 

Salient Features of Projects

=======================================

Project Name - Upgradtion of Yagyi-Kalewa section Milepost 40/0 to 115/5 in Myanmar to 2 Lanes with Eathern Shoulder on EPC mode

Client - National Highways Authority of India (NHAI)

EPC contractor - M/s PunjLlyod - Varaha Infra Ltd (JV)

Authority Engineer - M/s Rodic Consulting Engineers

Project Cost - INR 1177 Cr.

Signing of Contract Agreement - 13 April 2018

Appointed Date - 28 May 2018

Construction period - 1096 Days (3 years)

Length - 112 km, 237 realignments and grade correction

Funding Agency - Aid provided by the Government of India

 

Video URL: https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/2724068227862143/
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္း၏ ၂၀၁၈ (Mini Budget)မွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈  ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။

 

 


ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္၊ World Federation of Engineering Organizations(WFEO), Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Online မွတဆင့္ Webinar ျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခေရပင္လမ္း၊ အမွတ္ ၅(က)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ႐ုံး၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ WFEO မွ Former President Dr. Marlene Kanga ဩစေၾတးလ် ၊ FEIAP မွ Secretary General Ir.Dr. Tan Yean Chin မေလးရွား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္၊ HPBC ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေ႐ႊေလး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ၾက ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ယခုေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မ်ားစြာစိတ္ပါဝင္စားပါေၾကာင္း၊ အစိုးရပိုင္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး၊ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ၊ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ခ်မ္းသာစြာႏွင့္ေနႏိုင္ေရး အၿမဲႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စိတ္အားထက္သန္ပါေၾကာင္း။

ယခု အပိုင္း (၂) ပိုင္းခြဲျခားၿပီး ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ပထမပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိျခင္းဆိုသည့္သတင္းမ်ားမွာ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ပိုမို၍ပင္ မ်ားျပားလာ သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ အေျခခံ စံႏႈန္းမ်ားကို အဖက္ဖက္မွ ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အရည္အေသြး စီမံခန႔္ခြဲသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးမီသည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္ အေသးစိတ္ၫႊန္းဆိုခ်က္တို႔ကို တိက်စြာေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ FIDIC မွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ်တသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္ ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုလည္း တိတိက်က်ေဖာ္ျပၿပီး လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ငယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို အဆင့္ဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသလို အမ်ိဳးသား ကြၽမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကလည္း အားစိုက္၍၊ လုပ္သား အင္အားစု၏အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္စိစစ္ေနသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယပိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးက႑ စည္းခ်က္ညီစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ထိေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္မႈအေပၚမွာ မ်ားစြာမူတည္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ကို မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းေက်ာင္း၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနရန္ ေဆာင္႐ြက္ရ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူေရးဥပေဒ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ျပဳစုထားၿပီး ေဈးႏႈန္း သက္သာ၍ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ရန္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ Building Construction Industry Development Law (BCID) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ အဆင့္ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ UN Habitat၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာ အသင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အျခားဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒကိုျပ႒ာန္းရန္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံးကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ ပန္ၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သုံး အေဆာက္အအုံမ်ား အားလုံးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ World Federation of Engineering Organizations (WFEO) မွ Former President Dr.Marlene Kanga က ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Latest Changes in Australia ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ Federation of Engineering Institutions of Asia and Pacific (FEIAP) မွ Secretary General Ir. Dr. Tan Yean Chin က Responsibility & Accountability of Stakeholders in Construction Industry in Malaysia ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခ်ာလီသန္းႏွင့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉးတို႔က Moderator အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ စာတမ္း၊ အထပ္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးပညာရွင္အဖြဲ႕ (HPBC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္ က Present Inspection System for High rise and Public Building Projects ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က Challenges ahead for Myanmar Construction Industry ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ စာတမ္းမ်ားတို႔ကို အသီးသီး ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Webinar တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား အေျဖမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ COVID-19 ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား လက္သမားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဌးလြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းတို႔ႏွင့္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆုံ၍ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြး ေႏြးသည္။

ေရွးဦးစြာ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာမည့္ေန႔တြင္ အားလုံး သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ဖားကန႔္ကိစၥအား ၾကားၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန႔္ အေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းေျပာလိုသည္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ဝမ္းနည္းစရာကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ မိမိတို႔အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖားကန႔္တြင္ ေက်ာက္တူးျခင္းမွာ မိမိတို႔ ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ဝမ္းစာအတြက္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကြယ္လြန္သြားသည့္ သူမ်ားထဲတြင္ တရားမဝင္တူးေနသူမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ပါေၾကာင္း။

ယင္းကဲ့သို႔ တရားမဝင္ ေက်ာက္တူးေနျခင္းမွာ တရားဝင္အလုပ္ရွာရန္ ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိေနသည္ကို လက္ခံရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား တရားဝင္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို အေလးထား ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တရားဝင္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အေလးထားသည့္ အထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑သည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေျပာၾကားရျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ကိုဗစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ အထူးပါဝင္သည္ကို ေျပာၾကားလို ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ရပ္ထား၍လည္း မရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနပါေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘက္တြင္ က်န္းမာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခြာ၍လုပ္ကိုင္ရန္ မလြယ္ကူပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္ တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလြယ္ကူပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ယင္းအပိုင္းတြင္ ကိုင္တြယ္၍ အထိေရာက္ဆုံး က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ေစာစီးစြာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ အၿမဲလိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံအားျဖင့္ လမ္း၊ တံတားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ရႏိုင္ၿပီး တက္လမ္းလည္း ပြင့္ေစသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေဆြးေႏြးရန္လာသူမ်ား တြင္ ဦးေက်ာ္လင္း သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးေဌးလြင္ သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးရွိန္ဝင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဘက္မွ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စီမံခန႔္ခြဲေပးရပါေၾကာင္း။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုဗစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မရပ္တန႔္ သြားေစရန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ရင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးမထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ကိုဗစ္ေရာဂါသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားၾကားတြင္ မျပန႔္ပြားေစရန္အတြက္ သတိထားရပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ အလြန္ကာလကိုလည္း ၾကည့္ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာအၿမဲတမ္း သတိျပဳရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ကာလေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏စက္ယႏၲရားႀကီးသည္ ရပ္တန႔္သြားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ လည္ပတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္လည္ပတ္ရာတြင္ တိုးတက္သည့္ဘက္ကို လည္ေစလို ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႀကီး တစ္ရပ္လုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႀကီး တစ္ရပ္လုံးကို မွီခိုေနသည့္ လူဦးေရမွာ ၂ဝ၁၈ စာရင္းအရ ၁ ဒသမ ၃၇ သန္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အဓိကထိခိုက္သူမ်ားသည္ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ သံခ်ည္ သံေကြး၊ အေထြေထြလုပ္သား စသည့္ ေအာက္ေျခလုပ္သားအမ်ားစု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎လုပ္သားအားလုံးနီးပါးသည္ တန္စား၊ ေပစား၊ က်င္းစားႏႈန္းျဖင့္ ပုတ္ျပတ္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ သက္ေရာက္မႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခ်ိန္တြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း က႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းဟူ၍ ၂ မ်ိဳး ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းသုံးဘက္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္း တန္ဖိုးသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိပါ ေၾကာင္း။

ျပည္တြင္းသုံးဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ စတင္သည့္ မတ္လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ဧၿပီလတစ္လလုံး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးနီးပါး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေမလပထမပတ္မွစ၍ ျပည္တြင္းသုံးေငြျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးနီးပါး ျပန္လည္စတင္ေနၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းအားလုံးနီးပါး ပုံမွန္အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ပုံမွန္အတိုင္း စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအနည္းစုသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အခ်ိန္ ကာလေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိမိုးရာသီ ေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ လကို ထပ္တိုးေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေတာင္းခံထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆး မေပးႏိုင္၍ ေငြထုတ္ေပးမႈေနာက္က်ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ ပိုမိုရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ စက္ယာဥ္ယႏၲရားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ားလာေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အဓိက ထိခိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြအေနျဖင့္ ADB, World Bank, JICA တို႔မွ ထပ္မံ ကမ္းလွမ္းထားမႈမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ကက္ဘိနက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳပါက အဆိုပါ Project မ်ား ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Developer မ်ားဟူ၍ ၃ ပိုင္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္သာသနာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ စတင္သည့္ မတ္လ၊ ဧၿပီလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေသာ္လည္း ေမလမွ စတင္၍ ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပုံမွန္အေျခအေနေအာက္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ေလ်ာ့နည္းေနပါေၾကာင္း၊ အဓိကအထိနာသည့္ အပိုင္းမွာ Developer မ်ားက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အပိုင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္ရာအေရာင္းအဝယ္သည္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေအးစက္ေနၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ရပ္ဆိုင္းသလိုျဖစ္သြား၍ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ Developer မ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားခဲ့ပါေၾကာင္း။

ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္စတင္သည့္ မတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ လုပ္သားမ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ အႏၲရာယ္အသိပညာေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ အပူခ်ိန္တိုင္းတာျခင္း၊ လက္ေဆးျခင္း၊ Social Distancing စသည့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊ Mask မ်ား၊ သာမိုမီတာမ်ား ျဖန႔္ေဝေပးျခင္း၊ လက္ေဆး ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေစျခင္း၊ အမ်ားသုံးေရအိုးစင္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းထားျခင္း၊ စားေသာက္ေနရာ မ်ားကို ၆ ေပစီျခား၍ ျပန္လည္စီစဥ္ျခင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖန႔္ေဝေပးျခင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကုသေရးအတြက္ အလႉေငြမ်ား၊ Mask၊ သာမိုမီတာ၊ PPE ဝတ္စုံမ်ား လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ Facilities Quarantine ဧရိယာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တိုက္ခန္း ၂၃၆၈ ခန္း အား ညႇိႏႈိင္းအသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားပါေၾကာင္း။

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဗိသုကာမ်ားက႑တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ Stay Home ကာလအတြင္း လစာေငြ ေလွ်ာ့ယူရမႈမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သြင္းအားစု လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သံေခ်ာင္း၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ Demand မ်ား ပုံမွန္၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ပုံမွန္ေဈးႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာလခန႔္တြင္ ပုံမွန္အေျခအေန ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းပါေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ သင္တန္းေပးရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လက္သမားအကူ၊ သံခ်ည္သံေကြးအကူ၊ ပန္းရံအကူႏွင့္ အေထြေထြလုပ္သား စသည့္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးရန္ အလြယ္ဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ PPP အစီအစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Project မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးလာႏိုင္ပါေၾကာင္း။

CERP အေပၚ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေနျဖင့္ တံတားဂိတ္ ၆၈ ဂိတ္ႏွင့္ လမ္းဂိတ္ ၂၄ ဂိတ္ တို႔အား ဇြန္လ ၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္အထိ လမ္းအသုံးျပဳခ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္အရ PPP လုပ္ငန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လမ္းတံတား စီမံကိန္း ၄ ခုအား EOI ဖိတ္ေခၚထားျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း။

အေထြေထြတင္ျပခ်က္ အေနျဖင့္ အိမ္ရာဝယ္လိုအား တက္လာရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားမွ အရစ္က်ေခ်းေငြ စံႏႈန္းမ်ားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔အငွား အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ဘီလီယံ ၂၅ဝ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါက စတုရန္းေပ ၆၅ဝ အိပ္ခန္း ၂ ခန္းပါ အငွားတိုက္ခန္း ၁ဝဝဝဝ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား လက္သမားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဌးလြင္က မိမိအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လက္သမားဆရာ လုပ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္သက္ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္းတြင္ (၆)ထပ္တိုက္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုက္ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းဆိုက္ထဲတြင္ မိမိႏွင့္အတူ သံခ်ီ၊ သံေကြး၊ ပန္းရံ၊ လက္သမား (၂ဝဝ)ခန႔္ အလုပ္ဆင္းပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ လုပ္အားခ (၁၁ဝဝဝ) ရပါေၾကာင္း၊ လုပ္သားအမ်ားစုမွာ တစ္ရက္ (၉ဝဝဝ) မွ (၁၅ဝဝဝ) ခန႔္အထိ ရၾကပါေၾကာင္း။

ကိုဗစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဧၿပီ လ မွ ေမလ အထိ လုံးဝရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔စားေသာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ၾကက္ဥမ်ား ေပးပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးသည့္ ဆန္၊ ဆီမ်ားလည္း ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စားေသာက္ေရး အဆင္ေျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စသည့္အခါ ဆိုက္ထဲမဝင္မီတြင္ ကိုယ္ပူခ်ိန္တိုင္းရ ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ပုံမွန္ဆိုပါက ဆိုက္ထဲ ဝင္ခြင့္ရရွိပါေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္ရသည္ႏွင့္ လက္ေဆး၍ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ရပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ခြင္တြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ (၆) ေပေလာက္စီျခား ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္လည္း (၆)ေပခြာၿပီး စားၾကရပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ မျဖစ္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္သည့္ တာဝန္ခံ အရာရွိႏွင့္ အဖြဲ႕က စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ၾကပါေၾကာင္း။

အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္တြင္ အလုပ္ရွင္က ဒိုင္နာကားမ်ား စီစဥ္ေပးပါေၾကာင္း၊ စက္ဘီးႏွင့္ လာသည့္သူမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဘတ္စကားျဖင့္ လာၾကပါေၾကာင္း၊ ယခု အလုပ္ ရွိေနသည့္အတြက္ မိမိတို႔ စားေသာက္ေရး အဆင္ေျပပါေၾကာင္း၊ အလုပ္(၃) ရက္ခန႔္ မဆင္းရပါက မိမိတို႔ အမ်ားစုသည္ စားစရာမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ယင္းအခါတြင္ မိမိတို႔နီးစပ္ရာတြင္ ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး သုံးရပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး သုံးရျခင္းမ်ားပါေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အမ်ားစုသည္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အတြက္ အလုပ္မရွိသည့္ လုပ္သားမ်ား ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ ေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုသည္မွာ မိမိတို႔လုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္(၃) ရက္ခန႔္ မလုပ္ရပါက စားစရာ အခက္အခဲျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုက္မ်ား မ်ားလာေစရန္ စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ အလုပ္မရွိခ်ိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေငြေခ်း၍ ရေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားသည္ နယ္မွရန္ကုန္သို႔လာၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တြင္ ေနစရာအိမ္မရွိၾက ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား စီစဥ္ေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနရသည့္သူမ်ားက အဆင္ေျပၿပီး အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားတြင္ ျပန္ငွားေနၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လုပ္သားမ်ား စုစည္းၿပီး ေန၍ရသည့္ ၿမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ ေျမဝိုင္းမ်ား စီစဥ္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘာသာ တဲထိုးၿပီး ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ CERP COVID-19 စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္သာခြင့္အစီအမံ Guide Line အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ MCEF အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္နာရသည့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ကုသေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ MCEF အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ရွိသည့္ အသင္းခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ ဆပ္ျပာ၊ လက္ေဆးကန္၊ တစ္႐ူးပါ အဝတ္ Mask ၊ Hand Spray၊ လက္သုတ္တစ္႐ူး၊ လက္အိတ္၊ အမႈိက္ပုံး၊ ေရဆိုးေျမာင္း၊ မိလႅာစနစ္၊ ပညာေပးပိုစတာမ်ားကို စီမံျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ COVID-19 ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ခံတစ္ဦးခန႔္အပ္ေစပါေၾကာင္း။

ပညာေပးပိုစတာမ်ားကပ္ျခင္း၊ လက္ေဆးကန္ အလုံအေလာက္ထားေပးျခင္း၊ စနစ္တက် လက္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ဆပ္ျပာ၊ ေရ၊ တစ္ရႉးအလုံအေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္တို႔ ကိုလည္း လမ္းၫႊန္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ စားဖိုေဆာင္ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအေနျဖင့္ ဖ်ားနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ အသက္ရႈရခက္၊ အင္အားကုန္ခန္းျခင္း စသည္တို႔ကို အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ လူစုလူေဝးမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ပိုစတာလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္၌ ျဖန႔္ခ်ိရန္၊ အသံဖိုင္မ်ားနားေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေစလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ေကာလာဟလ သတင္းအမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိေစေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မတ္လ ၂၃ရက္ COVID-19 စတင္ခ်ိန္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ေဆးဝါးကုသရန္ အတြက္ ေဝဘာဂီ၊ ကူးစက္ေဆး႐ုံတြင္ လူနာလက္ခံရန္ အေရအတြက္ ၂ဝဝသာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားကုသရန္အတြက္ အခက္ခဲမရွိေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္ႀကီးဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကို Covid-19 Medical Center (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရာ၌ ICU (၄)ေဆာင္၊ X-ray, CT Scan (၁)ေဆာင္ အပါအဝင္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအေဆာင္၊ လူနာေဆာင္စုစု ေပါင္း(၁၄)ေဆာင္ႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုးေပ (၁ဝဝဝဝ) ခန႔္၊ လမ္း၊ Infrastructure အားလုံးကို ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ေမလ ၁ ရက္အၿပီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္ေငြက်ပ္သိန္း(၁ဝဝဝဝ) ကိုလည္း အၿပီးလႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို အပ္ႏွံၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ေအာက္ျမန္မာျပည္ ခံတပ္ကို MCEF အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အခက္အခဲၾကားက အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

Covid ကာလ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၁၈၉)လုံးကို MCEF အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ MLCA အသင္းခ်ဳပ္တို႔သည္ ဧၿပီလကစတင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး စက္တင္ ဘာလတြင္ ပထမအသုတ္ၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ေနပါ ေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလအတြင္း ျပည္ပက ျပန္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထဲမွ ဇြန္လ၂၂ရက္အထိ ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္သားစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွရရွိၿပီး အမ်ိဳးသား ၄၁၁၃ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၉၇ဝ ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ CV From ေတာင္းခံၿပီး ျပည္နယ္တိုင္းအသီးသီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလုပ္အကိုင္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ Skill Labour၊ အေထြေထြလုပ္သားခြဲျခားစာရင္း ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြလုပ္သားထဲမွ Skill Labour ျဖစ္လိုသူမ်ားကို သင္တန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ေနျပည္ေတာ္ MCEF အသင္းခ်ဳပ္ပိုင္ ေျမ(၅)ဧက ေပၚတြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေဟာ့ကိုင္း႐ိုးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ဂ်ပန္နည္းပညာ ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလတြင္ လုပ္ငန္းအားလုံးနီးပါး ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိခိုက္သြားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား(၆)လမွ (၃)ႏွစ္ အထိအခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခန္းက႑ကပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑သည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး အျမန္ဆုံးႏွင့္ အမ်ားဆုံးဖန္တီးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရ ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလတြင္ ပထမဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ လုပ္ငန္း (Infrastructure) လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ရပ္ကြက္၊ ရပ္႐ြာထဲအထိ အျမန္ဆုံးဦးစားေပး ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလ အတြင္း ျပည္သူလူထု၏အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာေန ျပည္သူမ်ားအထိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ေရးမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးသည့္အတြက္ စက္မူဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အားေပးျခင္းျဖင့္ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး ထပ္မံ ရရွိမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ မသုံးဘဲ လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား Down Payment အနည္းဆုံးႏွင့္ လစဥ္အရစ္က်သက္သာေသာ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္အတူ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားပင္စင္ယူ သည့္အခါ တိုက္ခန္းအလြယ္တကူ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ MCEF အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ Pilot Project တစ္ခုကိုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္တခ်ိဳ႕ ေလွ်ာ့ခ်မူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား ျပန္ျဖည့္တင္း ေပးရန္ႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကိုသာ လုပ္ငန္းျပန္ခ်ေပးရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ၿပီးစီးရမည့္ သက္တမ္းကာလ (၃)လ တိုးေပးရန္ တင္ျပ အပ္ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလ တင္ဒါလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွတစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ MCEF ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တင္ဒါ ေငြေၾကးထုတ္ယူမူ အခက္အခဲ၊ အျခားလုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ တင္ဒါ လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ခ်ေပးေသာ္လည္း တင္ဒါ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တင္ဒါလုပ္ငန္းရွင္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၁/၂ဝ၁၇ တင္ဒါစည္းကမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္မွာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ NECC ကလည္း တင္ဒါစည္းကမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သိရပါ ေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းရွင္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ျပင္ဆင္ထားသည့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ NECC က ျပင္ဆင္သည့္ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးမွသာ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္ကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း။

COVID-19 ကာလတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း (၂)မ်ိဳး ရွိပါေၾကာင္း၊ (၁) ပုဂၢလိကႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးတူ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား BOT,PPP စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ (၂)ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေပၚတြင္ Developer မ်ားေဆာက္လုပ္သည့္ Apartment ၊ Condominium ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Covid-19 ကာလ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းမသြားရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရပ္တန႔္မသြားေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ဦးေဆာင္၍ Project တန္ဖိုး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာသည့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို တၿပိဳင္တည္း ေငြေခ်းရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြလုံးေငြရင္းႏွင့္ စိုက္ထုတ္ေခ်းရန္ ခက္ခဲေနသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံျခားမွ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါက ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက တစ္ဆင့္ တာဝန္ယူၿပီး Project တန္ဖိုး၏အနည္းဆုံး ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေခ်းေငြရရွိလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းအေရအတြက္ အခန္းေပါင္း (၁၅ဝဝဝ)ခန႔္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အိမ္ခန္း ၆ဝဝဝ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခန္းလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း (၂၅ဝဝ) ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အမ်ားအျပား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကပါ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကပါေၾကာင္း၊ ဥပမာ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း၊ သက္သာေသာ Mortgage Loan ေပးျခင္း၊ 10 Years Multi-Visa ထုတ္ေပးျခင္း၊ Second Home ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားအျပား တိုးတက္ရရွိေနၾကပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ COVID-19 ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပးျခင္းထက္ လိုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းက ဝယ္သူမ်ား အတြက္ပို၍ ထိေရာက္မႈရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တိုက္ခန္း ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအိမ္ခန္း (၉ဝဝဝ) အတြက္ ေရာင္းရမည္ဆိုပါက ေငြက်ပ္ ၂၂၅ ဘီလီယံ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြားေရးလည္ပတ္မႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ စမ္းသပ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေငြမ်ား ထူးျခားစြာ တိုးတက္ရရွိ႐ုံမွ်မက အခြန္ထမ္းဦးေရမ်ားစြာ တိုးလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ ကာလတူ ပထမ(၃)လပတ္တြင္ အခြန္ထမ္းဦးေရ တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း၂၅၈ ဒသမ ၃၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ဝင္ေငြေပါင္းသန္း ၃၇ဝဝဝ တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၆၆ ဒသမ ၄၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ရရွိေငြ ၉၆၂၉ သန္း တိုးတက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီး အခြန္ေငြ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူ ဒုတိယ (၃)လပတ္ တြင္လည္း ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ား တိုးတက္ရရွိသည္ကို စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ကာလတြင္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီ လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၃ဝ)တြင္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးေပးရန္အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဝင္ေငြခြန္ ေလ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထားမ်ားကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီး သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း Covid ကာလတြင္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြခြန္ အထူးေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ ပို၍လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝယ္ယူသည့္တန္ဖိုးေငြအားလုံး အတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပါင္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ သည့္အခါ၊ ကပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္အခါတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တစ္သားတည္း အတူေနၿပီး မိမိတို႔ စြမ္းႏိုင္သည့္ဘက္က ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား COVID-19 ကာလ စီးပြားေရးနလံထူႏိုင္ရန္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံး (MIC)တြင္ ၎တို႔၏ Business Plan တင္ျပ၍ တရားဝင္ မွတ္တမ္းျပဳၿပီးပါက ၎တို႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေျမကဲ့သို႔ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ အေျခခံပစၥည္းပါလာပါက တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံေတာ္က ေကာက္ခံ ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီအသစ္မ်ား မ်ားစြာထူေထာင္ ေပၚထြက္လာပါက ဝန္ထမ္းအလုပ္သမားအမ်ားစြာ အလုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ (၂)ႏွစ္၊ (၃)ႏွစ္ တြင္ ေအာင္ျမင္လာမည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားကုမၸဏီအသစ္မ်ားသည္ အျမတ္ခြန္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကုမၸဏီမပ်က္မခ်င္း ႏွစ္စဥ္အစိုးရသို႔ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီအသစ္မ်ား တိုးတက္ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားျပားလာျခင္း၊ ေရတိုေရရွည္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္မ်ား တိုးတက္ရရွိျခင္း စသည္ တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ COVID-19 ကာလေၾကာင့္ ကမာၻႏွင့္အဝန္း စီးပြားေရးက်ဆင္း ေနပါေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းကို ကမာၻက သုည ဒသမ ၅ GDP ရွိမည္ဟု သက္မွတ္ေသာ္လည္း COVID-19 ကိုအေျချပဳၿပီး စိတ္ဓာတ္မက်ရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ Zero Setting ထား၍ ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ကတိမ္းေစာင္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို တည့္မတ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားထဲမွလိုအပ္သည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုပါမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ေသခ်ာပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယခုအထိ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္းတြင္ ကိုဗစ္ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈ မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပိုင္းတြင္ ကိုဗစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈ အားေကာင္း သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားမ်ား၏ သဘာဝအရ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လက္ေဆးသည့္ေနရာ၊ Mask တပ္သည့္ ေနရာ၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ခပ္ခြာခြာေနရမည့္ ေနရာတို႔တြင္ ေပါ့ဆလာတတ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူစုၿပီး ထမင္းစားျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသျဖင့္ လူစုၿပီးထမင္းမစားရန္၊ စကားမေျပာရန္ အၿမဲတမ္း သတိေပးေနရပါေၾကာင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ုံးဌာနမ်ားတြင္ ယင္းပုံစံအတိုင္း ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းအျပဳအမူမ်ားကို သတိထားရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ ခပ္ခြာခြာေနၾကေသာ္လည္း ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ လူစုၿပီးထမင္းစားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

အလုပ္သမားမ်ား မ်ားျပားသည့္ေနရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သာ ေရာဂါျဖစ္သြားမည္ ဆိုပါက မ်ားစြာျပႆနာတက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ လူအမ်ားသို႔ ေရာဂါျမန္ျမန္ကူးစက္ သြားႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးက အေလးထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

အလုပ္အကိုင္ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး တင္ျပသြားသကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆုံးေပးႏိုင္သည္ကို လက္ခံပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ၃ မ်ိဳးလုံးကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အားေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္၊ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခ်င္ သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္၊ မိမိအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရးႀကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္ကို ေမးၾကည့္သည့္အခါ ဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဝန္ထမ္းဘဝမွ အၿငိမ္းစားယူသည့္အခါ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္ျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိခ်င္ၾကသည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကပါေၾကာင္း၊ တစ္သက္လုံး ပင္ပင္ပန္းပန္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရၿပီး အၿငိမ္းစားယူသည့္အခါ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို မသိသည့္ အေနအထားမ်ိဳး မျဖစ္ခ်င္ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္လည္း နားလည္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၿပီးသည့္အခါ ေအးေအးေဆးေဆးျဖင့္ အသက္ႀကီးသည့္အခါ သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည့္အတြက္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၾကပါေၾကာင္း။

ကိုဗစ္ကာလတြင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား မတြင္က်ယ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ နည္းနည္းခ်င္း ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ေတြးမိသည္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရွိရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဖက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးရန္ လြယ္ကူပါေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သင္ရင္းျဖင့္ ျမင့္လာသည့္သေဘာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အရည္အခ်င္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တစ္ဖက္က တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္ကလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း တာဝန္ယူရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း ယင္းစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ရွိေစခ်င္ပါေၾကာင္း။

ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ျဖန႔္ၿပီးသြားၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိ ခရီးသြားသည့္အခါ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အညာကအမ်ိဳးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေနရာတိုင္းတြင္ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ လမ္း၊ အေဆာက္အဦႏွင့္ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ မိမိႏွင့္ လမ္းမွာေတြ႕၍ ႏႈတ္ဆက္ပါက မေကြး၊ နတ္ေမာက္ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕တို႔မွ အမ်ားစုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း မေကြးဘက္မွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ယင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ အိမ္ျပန္ သြားၾကသည့္အတြက္ အလုပ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကိုဗစ္-၁၉ ကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ႏိုင္မည့္ကာလ ေရာက္သည္ႏွင့္အမွ် အျမန္ျပန္ၿပီးစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ေဒသခံမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး အလုပ္သမား မ်ား အလုပ္ျပန္လည္ရရွိၿပီး ဝင္ေငြရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲသတိေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေခ်းၿပီး ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပန္ေပးရသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၂ မ်ိဳးရွိပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ လုပ္သည့္အခါရွိသကဲ့သို႔ ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္သည့္အခါမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္သည့္အခါ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သိကၡာအရသာမက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ စီးပြားေရးအရ ယုံၾကည္မႈရွိလာရန္ ေခ်းေငြမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေခ်းေငြမ်ားေလ်ာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ မူအားျဖင့္ မိမိတို႔ေခ်းထားသည့္ေငြကို မိမိတို႔ျပန္ၿပီးဆပ္ ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဆပ္ႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔ကလည္း ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသာမက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးယႏၲရားလည္ပတ္မႈကို တြန္းအားေပးေနသည့္ နည္းတစ္နည္းအျဖစ္ စိတ္မွာထားၿပီးလုပ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ က်ဥ္းက်ဥ္းေလး ၾကည့္၍မရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ စီးပြားေရးယႏၲရားႀကီး ဆက္စပ္ၿပီး လည္ပတ္သြားႏိုင္ရန္ စဥ္းစားရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စဥ္းစားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို အင္မတန္ အေလးထားပါေၾကာင္း။

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါေၾကာင္း၊ (၂) ရက္၊ (၃) ရက္အလုပ္ မလုပ္ရပါက ျပႆနာျဖစ္သြားပါေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တြင္ မိမိတို႔၏ ျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား စီးပြားေရးအရ လုံၿခဳံေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာေရးဆိုသည္မွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံလုံၿခဳံေရး ရွိရန္လိုပါေၾကာင္း၊ မိမိအၿမဲတမ္းေျပာသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈသည္ လုံၿခဳံေရးအေပၚတြင္ ဆိုင္ပါေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းတက္သည့္ အခါတြင္ မည္သည့္ေနရာမွ စရိတ္ရွာရမည္ကို စိတ္ပူေနရပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးမရွိပါေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံေရးမရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သြားပါေၾကာင္း။

ယင္းတို႔ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ကာလတြင္ ပုံမွန္ဝင္ေငြ မရွိသည့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိုလည္း အားလုံးသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ား ျဖန႔္ေဝၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြအရ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္လုံၿခဳံမႈ အတိုင္းအတာအထိ စိတ္ခ်ရေစရန္ ႏိုင္ငံမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပုံမွန္သြားေနၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လုံေလာက္သည္အထိ ေရာက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဦးေဌးလြင္ ေျပာသြားသည့္အခ်က္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာအေၾကာင္း ပါဝင္ပါ ေၾကာင္း၊ လေရာင္ေတာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုသည္မွာ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္သည္တင္မက ပန္းၿခံ၊ ဥယ်ာဥ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ လမ္းေဘးတခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည္မွာ မလွပပါေၾကာင္း၊ တင့္တင့္တယ္တယ္ မရွိလွပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာအားနည္းေန၍ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာဆိုသည္မွာ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို အေသးမွ အႀကီး ျဖစ္သည္သာမက မည္သို႔ပုံစံျဖင့္ စိုက္မည္၊ ၾကာၾကာခံေစရန္ မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္၊ မည္သည့္ သစ္ပင္သည္ ပို၍ အဆင္ေျပမည္၊ လမ္းတြင္ဆိုပါက အရိပ္လည္းရၿပီး ၾကည့္ေကာင္း ေစရန္၊ ကားမ်ားႏွင့္လည္းလြတ္ေစရန္၊ လိုအပ္ခ်က္အရ မည္သို႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ကို စဥ္းစား တတ္ေစရန္ႏွင့္ ပန္းမ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အခါတြင္ မည္သည့္ပန္းသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ ေကာင္းမည္ကို စဥ္းစားတတ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စားေသာက္ပင္မ်ားသာမက ပတ္ဝန္းက်င္လွပရန္အတြက္ ပန္းမ်ားလည္းလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္လွပျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ား၏စိတ္ကို ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာေစပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာေက်ာင္းမ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ အားေပးလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္ သြားေစ လိုပါေၾကာင္း၊ ကမာၻႀကီးရွိ အတိုးတက္ဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသည္ တကၠသိုလ္ပညာႏွင့္ တန္းတူအဆင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ေက်ာင္းထြက္ဆိုသည္မွာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ တန္းတူ၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္တန္းတူ သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိပါေၾကာင္း၊ လက္သမားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကဳံႀကိဳက္တိုင္း ေျပာသည့္ကိစၥတစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာစနစ္ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏိုင္ငံထဲတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ မ်ားစြာေအာင္ျမင္ပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေက်ာင္းသို႔ သြားသည့္ ကေလးရွိသကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္သြားသည့္ ကေလးမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကေလးမ်ား ၾကားထဲတြင္ မည္သူကသာသည္ဆိုသည့္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါေၾကာင္း။

မိမိဆြစ္ဇာလန္ေရာက္သည့္အခါ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ေတြ႕ခ်င္သည့္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္ ပါဝင္လာပါေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားလည္း မတူညီပါ ေၾကာင္း၊ မိမိေတြ႕ခဲ့သည့္ ကေလး (၄) ေယာက္တြင္ ၎ကေလး တစ္ေယာက္ကို သေဘာက် ပါေၾကာင္း၊ ၎ကေလးကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္သမားပညာသင္ခ်င္သည္ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ရျခင္းကို ေမးၾကည့္ပါေၾကာင္း၊ ၎က မိမိအေနျဖင့္ ဂီတဝါသနာပါေၾကာင္း၊ ဂီတပညာရွင္ ျဖစ္ခ်င္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အသက္ (၁ဝ)ႏွစ္ (၁၁)ႏွစ္တြင္ ပါရမီ မပါသည္ကို သိရွိသည္ဟူ၍ ေျဖၾကားပါေၾကာင္း၊ ၎ကေလးမွာ မ်ားစြာရင့္က်က္ပါေၾကာင္း၊ ၎အသက္(၁၁)ႏွစ္ခန႔္တြင္ ၎ကိုယ္၎ သိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ဂီတကို ျမတ္ႏိုး၍ ဂီတေလာကထဲတြင္ ေနခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎စိတ္ထဲတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံးတေယာမ်ား လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါေၾကာင္း၊ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံးတေယာမ်ား လုပ္ရန္မွာ အေျခခံ လက္သမားပညာ စတင္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လက္သမားပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းကိုသြားျခင္းျဖစ္သည္ကို ေျပာသည့္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ မ်ားစြာ သေဘာက်ပါေၾကာင္း၊ ၎ကေလးသည္ အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာပါေၾကာင္း၊ ၎ အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥတစ္ခုကို လုပ္၍ရမည္၊ မရမည္ကို လူႀကီးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ရင့္က်က္စြာ စဥ္းစား၍ ၎လမ္းကို ၎ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါေၾကာင္း၊ လက္သမားအလုပ္ကို စတင္သင္ၾကား၍ တစ္ဆင့္ျခင္း တက္သြားၿပီး တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ကမာၻေက်ာ္ တူရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အတတ္ပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ယုံၾကည္ခ်က္လည္း ၎တြင္အျပည့္အဝရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းပညာေက်ာင္းမ်ားလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တိုးပြားလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလိုၿပီး ႀကိဳးစားေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူရပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ရန္မွာ အခ်ိန္ယူစဥ္းစား၍ ေနရာရွာၿပီး လိုအပ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ရွာရပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္သမားဆရာသာမက တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတြင္ ကမာၻေက်ာ္တူရိယာလုပ္သည့္ ဆရာႀကီးျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အေတြး မိမိ ေခါင္းထဲတြင္ အၿမဲရွိပါေၾကာင္း၊ တတ္လမ္းမ်ားစြာ ရွိေစမည့္ ပညာေရးစနစ္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးလို ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ပုံမွန္ ဝင္ေငြရရွိၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈ ရရွိသည့္အေျခအေနကိုလည္း ဖန္တီးေပးလိုပါေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က တင္ဒါကိစၥ၊ အခြန္အေကာက္ကိစၥ၊ ေခ်းေငြကိစၥ၊ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကို တင္ျပသြားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းက လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ကိစၥအားလုံးကို သုံးသပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ Video Conferencing တစ္နာရီအတြင္း ေျပာသည့္ကိစၥရပ္အားလုံးကို အေလးအနက္ထားပါေၾကာင္း၊ ယခု ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး မည္သို႔ ကူညီႏိုင္မည္၊ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္၊ ပံ့ပိုးႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားပါ ေၾကာင္း၊ တင္ျပသြားသည့္အထဲတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္က အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနေရး ထိုင္ေရးျပႆနာ၊ ေနစရာမရွိသည့္ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအတြက္ မည္သို႔ ကူညီရမည္ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က ၾကည့္ရႈေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ အလုပ္သမား သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးကို အထူးအေလးထားပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ကေလးမ်ား ပညာေရးကို မည္သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး မလုံေလာက္ သျဖင့္ ပညာမသင္ေပးႏိုင္သည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္သည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္အတြက္ ႀကိဳးစားရပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာ မ်ားသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ယခုေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမွ ပညာတတ္သည္ဆိုသည့္ေခတ္က ေခတ္ေဟာင္းႀကီးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ အင္မတန္မွ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ပါသည္ ဆိုသည့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရ ပညာေရးကို အဓိကထားခဲ့သျဖင့္ ျပႆနာမ်ားေပၚလာသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ကရသည့္ ဘြဲ႕မ်ားသည္ ယခုေခတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္ၿပီးသားႏိုင္ငံမ်ားက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဘက္ကို ေျပာင္းလဲ ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံမေကာင္းသည့္အခါတြင္ သိပ္မလြယ္ကူ ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ားက တကၠသိုလ္ပညာဘြဲ႕ရမွ ပညာတတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား ပါက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြန္စြာ ခက္ခဲလာပါေၾကာင္း။

ယင္းေနရာတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံက အခြင့္သာသည္ဟု ေျပာလိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား သည္ လက္ေတြ႕က်က်ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို လိုလားၾကပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာကို လူငယ္မ်ားေရာ၊ မိဘမ်ားကပါ လိုလားသည့္ဘက္ကို ဦးတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္အလြန္ေကာင္းသည့္ လကၡဏာဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် အားေပးပံ့ပိုးေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

တစ္ေန႔လုပ္မွ တစ္ေန႔စားရသည့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ ရပ္သြားၿပီ ဆိုပါက ဒုကၡေရာက္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုံၿခဳံမႈ၊ ဝင္ေငြလုံၿခဳံမႈ မည္သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို စဥ္းစားရပါေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား ပုံမွန္ဝင္ေငြ ရရွိေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုသည့္ကိစၥသည္ ပို၍ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုသေပးျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ COVID ကို ကိုင္တြယ္သည့္ေနရာတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ဟု ေျပာ၍ရပါေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးကို ေစာေစာစီးစီးကတည္းက စတင္ၿပီး အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက COVID ကာကြယ္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္လွမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ COVID ကာကြယ္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရာတြင္ အေစာဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာ၍ ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခုအေျခအေနအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္သင့္သည္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ယခုခ်ိန္ကစၿပီး ကာကြယ္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း လွမ္းရပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာျဖစ္ၿပီးမွ ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္သည္က ပိုေကာင္းပါေၾကာင္း၊ ပုံမွန္ဝင္ေငြ မရွိသည့္အတြက္ ဝင္ေငြျပတ္သြားၿပီး ဒုကၡေရာက္သည့္အခါမွ ကူညီျခင္းထက္ ဝင္ေငြမျပတ္ေအာင္ မည္သို႔နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရမည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ဝိုင္းၿပီး စဥ္းစားေပးေစလိုပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားဘက္ကလည္း အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးလိုလွ်င္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲတင္းတင္း ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေက်ာင္းမ်ားပို၍ ဖြင့္ေပးရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆႏၵ၊ မူဝါဒႏွင့္ကိုက္ညီပါေၾကာင္း၊ အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေရးႀကီးၾကပါေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမွ စီးပြားေရးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးစပ္မႈရွိႏိုင္မွ မိမိတို႔၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ၾကားထဲတြင္လည္း စည္းလုံးမႈ ပိုၿပီးရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တစ္႐ြာႏွင့္ တစ္႐ြာ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ သြား၍မရသည့္အတြက္ တစ္႐ြာႏွင့္တစ္႐ြာ သိပ္ၿပီးရင္းႏွီးမႈမရွိၾကပါေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းလာလွ်င္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္လည္းပို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုးတက္မႈကို အားေပးရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လွ်င္ ပထမမွန္မွန္စားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဝတ္ေရးတြင္ လွလွပပသားသားနားနား ဝတ္ျခင္း ထက္ သိကၡာအရ လုံလုံၿခဳံၿခဳံဝတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သေလာက္ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနေရးတြင္ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သြားၿပီဆိုလွ်င္ မိမိအတြက္ လုံၿခဳံသည့္ေနရာ၊ မိမိ၏ ပိုင္နက္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား မိမိကိုယ္ကို မိမိယုံၾကည္မႈရွိလာေစရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၿပီးကူညီေပးၾကသူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(Myanmar State Counsellor Office)ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၁၃ မိုင္ ၂ ဖာလုံ ရွည္လ်ားၿပီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း မိုင္ (၄၁/၃) ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားမွတစ္ဆင့္ ဓႏုျဖဴ၊ ဟသၤာတ၊ ႀကံခင္း၊ ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ မိုင္(၅၆/၀)မွ ေျမာင္းျမ၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕မ်ား မိုင္(၃၃/၀) ကဇန္းလမ္းဆုံမွ မအူပင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားလာရေသာ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခင္မူလလမ္းမွာ အက်ယ္ ၂၄ ေပႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အပိုင္းမွာ မိုင္ (၁၇/၄) မွ စတင္သည္။ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ရျခင္း ယခုကာလတြင္ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားအထိ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယာဥ္ (၃၈၀၀) စီး၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း တံတားမွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယဥ္ (၂၇၀၀) စီး ျဖတ္သန္းသြားလာလ်က္ရွိၿပီး ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၊ ခရီးသြား ကာလတြင္ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားအထိ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယာဥ္ (၆၀၀၀) စီးခန႔္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားမွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်ယဥ္ (၄၀၀၀) စီးခန႔္ျဖတ္သန္း သြားလာလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္မွ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္း တံတားအထိ အပိုင္းသည္ ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားျပားၿပီး အေရးႀကီးေသာ လမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မူလလမ္းမွာ အက်ယ္ ၂၄ ေပႏွစ္လမ္းသြား ကတၱရာလမ္းမွ ၃၀ ေပ အက်ယ္ ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ သန္း ၂၉၀၀၀ ျဖင့္စတင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းအား ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ မိုင္တိုင္(၀/၀) မွ (၁၇/၄) ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ Oriental Highways Co.,Ltd တို႔မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္တိုင္ (၁၇/၄ မွ ၄၁/၄) အထိ လမ္းပိုင္းအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ဦးေဆာင္၍ လမ္းအထူးအဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ႏွင့္ ခ႐ိုင္(၂) ဖြဲ႕တို႔မွ အင္ဂ်င္နီယာစုစုေပါင္း (၄၅) ဦး၊ ကာယလုပ္သား (၄၆၈) ဦး၊ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ စက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရား (၁၅၇) စီးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးရန္ႏိုင္ေဇာ္က လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မလြတ္ကင္းေသာ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္၍ မအူပင္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ပထမဆုံးလူနာ ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူစုလူေဝး ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္း ညမထြက္ရ အမိန႔္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည့္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မဟာသၾကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္၊ လုပ္သားမ်ားအၾကားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ ျပန႔္ပြားမႈအား ေၾကာက္႐ြံ႕၍ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္စြန႔္ခြာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံး၍ လုပ္ငန္းအား အရွိန္အဟုန္မပ်က္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းပိုင္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား သတိျပဳေမာင္းႏွင္ရမည့္ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္း (၂၆) ေက်ာင္း၊ ေကြ႕မ (၆၈) ခု၊ T လမ္းဆုံ (၄) ခု၊ Y လမ္းဆုံ (၈) ခုႏွင့္ S လမ္းဆုံ (၄) ခုရွိေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းလမ္းပိုင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းအားလုံး၏ ၉၄% ၿပီးစီးေနေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိစပ္ေသာ အပိုင္းမ်ားက Steel Sheet Pile, PVC Sheet Pile မ်ား႐ိုက္ျခင္း လမ္းတာေဘာင္မ်ားတြင္ ျမက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၍ တာေဘာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ ယခင္ကာလက (၅) နာရီခန႔္ သြားလာရာမွ ယခုကြန္ကရစ္ လမ္းသစ္ၿပီးစီးသြားပါက ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မႈ မရွိဘဲ (၃) နာရီေက်ာ္ျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ MOI Webportal ကိုတြတ္(ျပန္/ဆက္) ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး


Page 1 of 58