ေ႐ႊဘို - ျမစ္ႀကီးနား လမ္း ကတၱရာကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လမ္းပိုင္း (၇)ခု ခြဲျခား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

       စိတ္ပါဝင္စားသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားမႈ အဆိုျပဳလႊာအား (၁၈-၆-၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ေ နျပည္ေတာ္ ၊ ႐ုံးအမွတ္(၁၁) ၊ေ ဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန သို႔ တင္ျပႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ။


Page 1 of 3

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္