အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

သတင္းေဆာင္းပါး - ႏိုင္လင္းၾကည္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္တို႔ကို ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ မူဝါဒပိုင္းသည္ အဓိက အေရးပါလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါမူဝါဒမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္ အတြက္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ လူေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ မ်ားအလိုက္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား အခ်ဳိးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အား အနည္းဆုံး ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္၊ သြားလာမည့္ အခ်ိန္အတိုဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးအတြက္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားရန္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး လူေနမႈ ဘဝ ျမႇင့္တင္ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ ေသာ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္တို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားအျဖစ္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လက္ရွိကီလိုမီတာ ၄၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိ လမ္းမ်ား ကို ASEAN Class III ( ၁၈ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း၊ ကြန္ကရစ္လမ္း) အဆင့္ အနည္းဆုံးေရာက္ရွိေရး၊ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ တံတားမ်ားအားလုံး ၂၄ ေပအက်ယ္ ႏွစ္လမ္းသြား RC သံကူကြန္ကရစ္ တံတား၊ PC ႀကိဳတင္အားျဖည့္ ကြန္ကရစ္တံတား၊ သံေပါင္တံတားအဆင့္ အနည္းဆုံးေရာက္ရွိ ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃ဝ ေက်ာ္သည္ စနစ္က်နေသာၿမိဳ႕ျပ Urban Planning အျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားအားလုံးတြင္ အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရး၊ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာမ်ားအားလုံး၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်းလက္လူဦးေရ ၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအေပၚ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမိုင္ စုစုေပါင္း ၅၅၅ဝဝ ေက်ာ္ အား Class A အဆင့္ရွိလမ္းမိုင္ ၂၅၆ဝဝ ေက်ာ္ကို ၁၂ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ Class B အဆင့္ရွိ လမ္း မိုင္ ၁၇၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ၁၂ ေပအက်ယ္ ကတၱရာလမ္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္လမ္း၊ Class Cအဆင့္ရွိ လမ္းမိုင္ ၁၂၅ဝဝ ေက်ာ္ကို ၁၂ ေပအက်ယ္ ေက်ာက္လမ္း သို႔မဟုတ္ အမာခံလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ရွိေနသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို Public Private Partnership(PPP) Program စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ တကာအကူအညီDevelopment Partner မ်ားျဖစ္သည့္ JICA, ADB, WB, KOICA, TICAစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴ ရွင္မ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ(ြGrant)၊ ေခ်းေငြ(Loan)မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔လည္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ လူေနမႈဘဝ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး အတြက္ အိမ္ရာက႑၊ လမ္းတံတားက႑ စသည့္ က႑မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မူ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲေရးအပိုင္း သီးသန္႔သာ လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ''ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္ငန္း ေတြကို ကိုယ္တိုင္မေဆာင္ရြက္ေတာ့ဘဲ (ြRegulatory Body) ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲတဲ့ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လိုအပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ အရည္အေသြးပိုင္းေတြ မွန္ကန္ျပည့္မီဖို႔ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မယ္၊ အဂတိကင္းရွင္းစြာ နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္၊ လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဦးစီးဌာန ငါးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယခင္က အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဟူသည့္ ေလးဌာနသာ ရွိခဲ့ရာမွာ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္အတူ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုပါ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဦးစီးဌာန ငါးခု ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ တြင္ ဦးစီးဌာန ငါးခုရွိသည့္အနက္ အေဆာက္ အဦဦးစီးဌာနမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၏ မူလ တာဝန္ယူရမည့္ Construction Industry Development အတြက္ လိုအပ္သည့္ Construction Manualမ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္ထဲတြင္ Myanmar National Building Code ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖန္႔ေဝ သြားရန္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ကာ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အေဆာက္ အဦမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ Regulatory Body အေနျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ Regulation မ်ားႏွင့္ Standard and Specification မ်ားကို ေရးဆြဲသြားရန္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္မႈရွိခဲ့သည့္ က႑မ်ားတြင္ လမ္း၊ တံတားက႑သည္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လမ္း၊ တံတားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ယခင္က လမ္းလုံးဝမေပါက္ သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ႏိုင္ ျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ပူတာအို အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ယခင္က ေနာင္မြန္း မွ ပူတာအို၊ ပန္နန္းဒင္မွ ပူတာအိုကို ေလးညအိပ္ ငါးရက္ၾကာသြားရသည့္ ခရီးကို ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ေနာင္မြန္းမွ ပူတာအိုအထိ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္အျပင္ ပန္နန္းဒင္အထိ ကားလမ္း ေဖာက္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္း မိုင္ ၂၂ဝ ရွိသည့္ လမ္းမႀကီးကိုလည္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လမ္းခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၊ ကတၱရာလမ္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က တစ္ညအိပ္၊ ႏွစ္ညအိပ္ သြားရသည့္လမ္းကို ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ေန႔ခ်င္းေပါက္ သြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လေက်ာ္က တံတားငါးစင္း ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ယင္းသို႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ တံတားအားလုံးကိုလည္း တစ္လအတြင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ပူတာအိုသို႔ ကားငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေန႔ခ်င္း ေပါက္ သြားလာႏိုင္ၿပီး ကားႀကီးမ်ားမွာမူ ဆြမ္ပရာဘြမ္တြင္ တစ္ညအိပ္ကာ သြားလာ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ကယားျပည္နယ္၏ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ လမ္း မ်ားကို ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကတၱရာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကယား ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ထား သည့္ BP 13, မယ္စဲ့ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္လမ္းလုံးကိုလည္း ၁၈ ေပ ကတၱရာလမ္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ အနာဂတ္လမ္းမ်ားကိုလည္းBP 10 ႏွင့္ ေဖာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ သိသာ ထင္ရွားတိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္၏ ရပ္တည္မႈ အေျခအေနအရ East – West Corridor ဟု ေခၚသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းမွစၿပီး လာအိုႏိုင္ငံ-ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို ျဖတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျမဝတီကေန ဝင္လာကာ ေကာ့ကရိတ္-ဘားအံမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္-င႐ုတ္ေကာင္းတို႔ကို ျဖတ္မည့္ East – West Corridor ေပၚတြင္ ရွိေန သည့္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ သည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီလမ္းကို AC လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ADB၏ အကူအညီျဖင့္ အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီးလည္း Secondary လမ္း မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ AC လမ္း အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေက်းလက္လမ္းမ်ားကို Pilot Project မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ သည္ သိသာထင္ရွားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဦးစားေပးနံပါတ္(၁) ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ အစြန္ဆုံးျဖစ္ သည့္ က်ီခါး-တြန္းဇံမွတစ္ဆင့္ တီးတိန္- ဖလမ္း-ဟားခါး-မတူပီ-အစြန္ဆုံးျဖစ္သည့္ ပလက္ဝ၊ က်ီခါးမွ ပလက္ဝအထိ ေတာင္- ေျမာက္လမ္းႀကီးကို ငါးႏွစ္အတြင္း ေပါက္ေအာင္ ေဖာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ က်ီခါးႏွင့္ တြန္းဇံ၊ တြန္းဇံႏွင့္ တီးတိန္ၾကားတြင္ လိုအပ္သည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

နတ္ဇန္တံတားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လမ္း၊ တံတားမ်ားကိုလည္း ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဟားခါးႏွင့္ မတူပီ လမ္းပိုင္းကိုလည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္း၊ ကတၱရာလမ္း စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတူပီ-ပလက္ဝ လမ္းပိုင္းကို ႏွစ္ႏွစ္ တာအတြင္းမွာ ေျမသားလမ္းအဆင့္ ေပါက္ေအာင္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေက်းလက္လမ္းမ်ားကို လာမည့္သံုးႏွစ္ အတြင္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါးလမ္း ၁၂၄ မိုင္ကို World Bank အကူအညီ ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံJICA ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ အကူအညီျဖင့္လည္း ဟားခါး- ဂန္႔ေဂါ လမ္းအပိုင္း မိုင္ ၈ဝ ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ လမ္း၊ တံတား က႑မ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ လာမည့္သုံးႏွစ္ တာကာလအတြင္းမွာလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ ဆာဆီေခ်ာက္-ထန္တလန္ လမ္းမႀကီးကို ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္လမ္းမ်ားကို ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။Secondaryလမ္းမ်ားကိုလည္း ကတၱရာလမ္းအဆင့္အထိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေတြ- ပုဏၰားကြၽန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာအထိ ၉၄ မိုင္ခန္႔ရွိေသာ လမ္းကို ယခင္က ေမာင္ေတာသြားမည္ဆိုပါက စက္ေလွျဖင့္သာ သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု ဤလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ရေသ့ေတာင္တံတား အပါအဝင္ တံတား ငါးစင္းကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ ျခင္းအားျဖင့္ စစ္ေတြမွ ေမာင္ေတာအထိ ကားႏွင့္ ေလးနာရီေက်ာ္ျဖင့္ သြားလာႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္လမ္း အပိုင္း ေျမသားလမ္းကိုလည္း ကြန္ကရစ္လမ္း၊ ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အဓိကဝင္ေပါက္ျဖစ္ သည့္ မင္းဘူး-အမ္း-စစ္ေတြ လမ္းပိုင္းသည္ ယခင္က ၁၅ နာရီ၊ ၁၆ နာရီၾကာမွ် သြားခဲ့ရ ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးရလဒ္ေၾကာင့္ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၁ နာရီခန္႔ျဖင့္ မင္းဘူးမွ စစ္ေတြအထိ သက္ေသာင့္သက္သာ သြားလာ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါလမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ တံတား အားလုံးကို ကြန္ကရစ္တံတားအျဖစ္ သံုးႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ရွိေသာ လမ္းအေကြ႕ အေကာက္မ်ားကို ျပဳျပင္မည္ဆိုလွ်င္ သံုးႏွစ္ အတြင္း မင္းဘူးမွ အမ္းအထိ ေမာင္းခ်ိန္ ကိုးနာရီေအာက္ျဖင့္ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

JICA အကူအညီျဖင့္ ေတာင္ကုတ္-သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္-ေက်ာက္ျဖဴလမ္းပိုင္း မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ World Bank အကူအညီျဖင့္ ငသိုင္းေခ်ာင္း- ဂြလမ္းကို ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ျဖင့္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္မွ သံတြဲ-ငပလီကို ေမာင္းခ်ိန္ ကိုးနာရီျဖင့္ သြားလာႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္းတြင္ ဆက္လက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ လိုက္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္မွ သံတြဲအထိ ခုနစ္ နာရီဝန္းက်င္ျဖင့္ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းမ်ားကို ၁၈ ေပက်ယ္ ကတၱရာလမ္းမ်ား အျဖစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဖာက္လုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၁၂ ေပ အက်ယ္ ကတၱရာလမ္းေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ား မွာလည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Kf W အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လမ္းကိုးလမ္း စုစုေပါင္း ကီလိုမီတာ ၉ဝ ကို ေက်းလက္လမ္းအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ Pilot Project ျဖင့္ ေက်းလက္လမ္း ၁၈ လမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုတြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တံတားႀကီးေပါင္း ၂၈ စင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ၁၄၄ လမ္း တြင္ ကြန္ကရစ္လမ္း ၄ဝ၅ မိုင္၊ ကတၱရာလမ္း ၁ဝ၁၂ မိုင္၊ ႏိုင္လြန္ကတၱရာ ၅၄၄ မိုင္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမွာ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မလႊဲေတာင္ေက်ာ္ၿပီး ထားဝယ္-ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္းအထိ ေန႔ခ်င္း ေပါက္ သြားႏိုင္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕လမ္းမ်ားမွာမူ AC လမ္းမ်ား အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

BOT လမ္းပိုင္းမ်ားကို ယခင္က ဝန္ႀကီး ဌာနက ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းသည့္အတြက္ BOT လမ္းပိုင္းမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိဳျငင္မႈ မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ BOT Task Force ဖြဲ႕စည္းၿပီး BOT လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ လက္ရွိတြင္မူ BOT လမ္းမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ ေလးလမ္းသြားအထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမ ႀကီးကိုလည္း ေလးလမ္းသြားအထိ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ဘုရားႀကီး-က်ဳိက္ထို၊ က်ဳိက္ထို-သထုံတို႔တြင္ AC ေလးလမ္းသြား မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မႏၲေလး- လား႐ႈိး လမ္းတြင္ရွိေသာ ဂုတ္တြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးပ်က္ပါက ကားမ်ား အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္ အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ ဂုတ္ထိပ္တံတားႏွင့္ အၿပိဳင္ Cable Stayed တံတားႀကီးကို BOT ကုမၸဏီကို တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ေပးထား ခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမွ ၎၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း တံတားႀကီးၿပီးသြားပါက ဂုတ္တြင္းထဲတြင္ ဝင္၊ ထြက္သြားလာရသည့္ အခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ ေက်ာ္ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕ကို Urban Planningအၿပီးသတ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ Urban Planning ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးဆြဲရမည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကိုလည္း လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပန္လည္ေရးဆြဲ လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံJICA၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KOICA တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္- ဟံသာ ဝတီ-ပဲခူးစႀကႍလမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ ေတာင္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Master Plan) ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင့္ Yangon Region Master Plan ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အိမ္ရာက႑အေနျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ အထိ အိမ္ရာ တစ္သန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္းအိမ္ရာ က႑ကို ၁ဝ၉၂၄ ခန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးသည့္ အခန္းေပါင္း ၅၇၄၈ ခန္းျဖစ္သည္။ အခန္းေပါင္း ၅၁၇၆ ခန္းေက်ာ္သည္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီး လာမည့္မတ္လကုန္တြင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးသည့္ အခန္းေပါင္း ၁၅၇ဝ ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။ လာမည့္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း အခန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လည္း ရွိေနသည္။ PPP စနစ္ျဖင့္ ဌာနမွ အခန္းေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္၊ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ အခန္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ စုစုေပါင္းအခန္း ေပါင္း ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ထြက္လာႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတြင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အဆင့္မီ အျမန္လမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္Median Shoulder တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ Raised Median မွ Depressed Median သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မား ေစရန္ သုဝဏၰသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းေပးၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကာလရွည္၊ ကာလတို သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ ေစခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဓာတ္ခြဲခန္း သံုးခု တြင္ သုေတသနလုပ္ျခင္း၊ Construction Materialမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ ၿပီး Construction Industry တစ္ခုလုံးကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္း၊ တံတားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ လာမည့္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္လည္း ထပ္မံၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထားဝယ္မွ ကခ်ာနာပူရီ အထိ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္း၊ ျမစ္ႀကီးနား-ကမ္ပိုက္တီး လမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းရွိသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလး-တမူးလမ္း အျပင္ ရိဒ္-တီးတိန္လမ္းအား လမ္းအူေၾကာင္း အသစ္ေဖာက္လုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး သံုးႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လမ္းမ်ားမွာ ရိဒ္-တီးတိန္လမ္း၊ ဆာဆီေခ်ာက္-ထန္တလန္-ဟားခါးလမ္းႏွင့္ ေဘြႏူးျမစ္ကူးတံတားႀကီး ၿပီးပါက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ပလက္ဝ-ကလက္ဝ ျမစ္ဝမွတစ္ဆင့္ စစ္ေတြ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအထိ၊ ထိုမွ မီဇူရမ္ျပည္နယ္ အထိ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားကိုလည္း ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Public Housingမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ သံုးႏွစ္တာတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အဓိကတာဝန္ယူရမည့္ လမ္း၊ တံတားက႑အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၌ သိသာထင္ရွား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ၿပီး လည္း ေက်းလက္လမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လမ္း၊ တံတားက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ။