(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား(Myanmar National Building Code) ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းကို UN-Habitat (ကုလသမဂၢ ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔ႏွင့္  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

 (၂) Myanmar Construction Management Education Program ကို Construction Management Association of Korea (CMAK) ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 (၃) Batching Plant Certification System ကို Korea Agency for Technology & Standards (KATS)၊ Korea Conformity Laboratory (KCL) တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။


Page 1 of 3

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း