ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ က်ဳိင္းတံုၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ထားဝယ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၁၁)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ (၀၈း၀၀)အခ်ိန္
က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္၊

သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း၊

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္၊

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္၊

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang နွင့္အဖြဲ႔၊ JICA မွ Chief Representative Mr. Keiichiro ႏွင့္အဖြဲ႔၊ The World Bank မွ Country Manager Mr. Abdoulaye ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ADB မွ Country Director Mr. WinFried Wicklein ႏွင့္အဖြဲ႔၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္
PWD (Public Work Department) (၁၃၁)ႏွစ္ေျမာက္ နွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါ၍

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာမူရွင္မ်ားထံမွ
ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္နွင့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔နိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားကို Myanmar3 Font Size(13) ျဖင့္ ေရးသား၍
Hard Copy, Soft Copy တို႔နွင့္အတူ
စာမူရွင္အမည္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မ်ားအား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ (၃၁-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္ -

(က) ေနျပည္ေတာ္ - ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၊ ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၇၅၇၉

(ခ) ရန္ကုန္ - ဦးေအာင္တင္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ၀၁-၃၇၅၉၇၃

 
 

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အေရအတြက္ ကန္႔သတ္၍ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း (၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ -

ေၾကာ္ျငာအရြယ္အစား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာျပည့္နွင့္ မ်က္ႏွာတဝက္ ေရာင္စံုေၾကာ္ျငာသာ ထည့္သြင္းပါမည္။
(ခ) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္)၊ ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္) အတြင္း စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာဖံုးေက်ာကပ္ (မ်က္နွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ခ) အတြင္း (မ်က္ႏွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ဂ) စာမ်က္နွာတဝက္ (၁.၈)သိန္း

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ဒီဇိုင္းအၿပီးအစီး (Soft Copy)ပါ ေပးပို႔ရပါမည္။

ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ
---------------------------------
ေအာင္ျမင္(အလွဆင္သူ) [စာတည္းအဖြဲ႔ဝင္]
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအယ္ဒီတာ
အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕
၀၁-၃၇၅၉၇၃
Email : ahlasinthujournal@gmail.com

(သိန္းေအာင္)
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္(ၿမဳိ႕ျပ)
ဥကၠဌ - စာမူရရွိေရးနွင့္ ပံုႏွိပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ


Page 27 of 32