မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕ရွိ ပင - အနင္းလမ္း (Pilot Project) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ တည္ေဆာက္ေရး အင္/ယာမ်ားနွင့္ ေရွ႕တန္း QC အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၁၆-၂-၂၀၁၈)


လႈိင္သာယာ - ဒလ - တြံေတး - ေကာ့မွဴး - ကြမ္းျခံကုန္း - ေဒးဒရဲလမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ (၁၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔က က်င္းျပဳလုပ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ BOT ကုမၸဏီ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႀကပါသည္။


ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ့ကရိတ္ - အစြန္း - ၾကိတ္ - က်ဳိက္ဒံု လမ္းနွင့္ ကတၱရာကြန္ကရစ္ (AC)လမ္း ခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လႈိင္ကြယ္ လမ္းအပိုင္း)တို႔အား ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၀-၂-၂၀၁၈)


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ေၾကးနန္းတိုင္ - ကသာရိုင္ - နန္းေတာ္ရာ လမ္းသည္ ၿမိတ္ေရွာင္ကြင္းလမ္း (ေဒါ - မေဇာျပင္ႀကီး)ႏွင့္ ၿမိတ္ - တနသၤာရီလမ္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ အဓိက လမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ကာ DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေအာက္ခံအားနည္းေသာ ေနရာမ်ား Subgrade အထူးဂရုျပဳ တည္ေဆာက္ရန္၊ Concrete Mix Design မ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကြဲအက္မႈ မျဖစ္ေစရန္၊ Concrete Joint မ်ား သတ္မွတ္ အနက္နွင့္ ညီညာေသာ လိုင္းမ်ား ေဆးဆြဲ ျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ၿမိတ္ၿမဳိ႕နွင့္ အနီးဆံုး တည္ရွိသျဖင့္ မေဇာျပင္ႀကီးလမ္းမွ ေက်ာက္သယ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Subgrade အလႊာမ်ား အထူးဂရုျပဳရန္၊ Concrete ေဘးတေလ်ာက္ ညီညာေစေရး အနိမ့္အျမင့္ ေျပျပစ္ေရးႏွင့္ W/C မ်ားသျဖင့္ Concrete မ်က္ႏွာျပင္ လႈိင္း မထေစေရး၊ Subgrade Camber ေဖာ္ေရးတို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၄-၂-၂၀၁၈) တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားနွင့္အတူ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ လမ္း/ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၅-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ I & H Engineering Co.,Ltd စက္ရံုအတြင္းရွိ PC Spun Pile မ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈ၊ ယႏၲရားအလုပ္ရံု(ေတာင္)ႏွင့္ တပ္ခြဲ(ေတာင္)ရွိ စက္ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၅-၂-၂၀၁၈)ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၂-၂-၂၀၁၈)

Page 15 of 26